หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1
นาย บัณฑิต กลมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
รองประธาน
2
นาย จักราวุธ ศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
3
นาย ประกิต งามวิไล
ครู โรงเรียนบ้านจานเลียว
กรรมการ
4
ส.ต.ต. ธนกฤต นนทบุตร
ครู โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่
กรรมการ
5
นาย วิชิต วัตตะกุมาร
ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
กรรมการ
6
นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
7
นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
8
นาย สมจิต ชาภักดี
ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1
นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
รองประธาน
2
นาย พนมพร นันทสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
3
นาย สมัย ศรีพอ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย
กรรมการ
4
นาย ประยงค์ วิชาดี
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
5
นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
กรรมการ
6
นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
กรรมการ
7
นาย พจน์ สำโรง
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการ
8
นาย อิทธิพล ทองเพชร
ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
กรรมการและเลขานุการ
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1
นาย จักราวุธ ศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1
นาย พนมพร นันทสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1
นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
รองประธาน
2
นาย พนมพร นันทสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1
นาย บุญมา ปุญญา
ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
รองประธาน
2
นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
ครู โรงเรียนบ้านชำม่วง
กรรมการ
3
นาง ลำใย เหลืองงาม
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
4
นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
5
นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการ
6
นาง จันทร์สร ศิริพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
7
นาย อธิปไตย ภูมิสี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย
กรรมการ
8
นาง นุชนาถ พิมอักษร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1
นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
รองประธาน
2
นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
3
นาง ปุณยนุช ยวนใจ
ครู โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
กรรมการ
4
นาง จริยานุช แอกทอง
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
5
นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
กรรมการ
6
นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
ครู โรงเรียนบ้านจานเลียว
กรรมการและเลขานุการ
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1
นาง หนูเพียร ชัยวงค์
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
รองประธาน
2
นางสาว นารี ไชยศล
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
3
นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านปะทาย
กรรมการ
4
นางสาว วรรณนิศา นาคใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
5
นาง นลินี ศรีนุเคราะห์
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1
นาง พรทิพย์ สอนสา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
รองประธาน
2
นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการ
3
นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
ครู โรงเรียนบ้านจานเลียว
กรรมการ
4
นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
กรรมการและเลขานุการ

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1
นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
2
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1
นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
รองประธาน
2
นาง รัตนา ศรีพอ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย
กรรมการ
3
นาย สุเพียบ นาคคำ
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
4
นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
กรรมการ
5
นาย ทองดี ชื่นตา
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
กรรมการ
6
นาง รจิรา จิตรบรรจง
ครู โรงเรียนบ้านปะทาย
กรรมการ
7
นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการ
8
นาง นัทยา อัศวภูมิ
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
9
นาย ทองสุข แถมศิริ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
กรรมการ
10
นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
11
นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
ครู โรงเรียนบ้านชำม่วง
กรรมการ
12
นาง เพ็ญประภา ตั้งมั่น
ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
กรรมการ
13
นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
14
นางสาว สาวกิตติยา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
กรรมการ
15
นาย พนัส เทาศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
16
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1
นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
ครู โรงเรียนบ้านชำม่วง
กรรมการ
2
นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
3
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1
นางสาว พุทธิดา ิอินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1
นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
2
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1
นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
2
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย ศิริ สืบหล้า
ครู โรงเรียนบ้านจานเลียว
รองประธาน
2
นาย ป้อง นามบุตร
ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
กรรมการ
3
นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
ครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
กรรมการ
4
นาย จักรกฤษณ์ เทียมจิตร
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
กรรมการ
5
นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการ
6
นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
7
ร.ต.ต. พล จูมเกตุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1
นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
ครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
กรรมการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาง พันทิพา ศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1
นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
รองประธาน
2
นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
3
นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านผือ
กรรมการ
4
นาย อินทวา นันทะสาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
5
นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
6
นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
กรรมการและเลขานุการ
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1
นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
รองประธาน
2
นาย อินทวา นันทะสาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
3
นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
4
นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านผือ
กรรมการ
5
นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
6
นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย อินทวา นันทะสาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1
นาย อินทวา นันทะสาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย อินทวา นันทะสาร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย บุญล้น พันธุ์คำ
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
รองประธาน
2
นาย โกสิต คุณสม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
กรรมการ
3
นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
4
นาง สมใจ ศิริบูรณ์
ครู โรงเรียนชนะใช้กิจการ
กรรมการ
5
นาง พันทิพา ศรีสุข
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1
นาง อรุณรัศมี คมศรี
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
รองประธาน
2
นาง นิตยา คำขาว
ครู โรงเรียนชนะใช้กิจการ
กรรมการ
3
นาย ศักดิ์ชาย สร้อยสาคู
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
กรรมการ
4
นาง สังวาล วารสุข
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการและเลขานุการ
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1
นาย สมศรี สายสุพรรณ
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
รองประธาน
2
นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
3
นาย สมลักษณ์ รัตนพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
กรรมการ
4
นาย มานะ อำภาพันธ์
ครู โรงเรียนชนะใช้กิจการ
กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1
นาย รัชพงษ์ เชิดชน
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
รองประธาน
2
นาย อุรวี ศิริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านปะทาย
กรรมการ
3
นาย สันตชัย แห่งธรรม
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
4
นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
5
นาย ชูสกุล คำขาว
ครู โรงเรียนบ้านชำม่วง
กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1
นาง วัชราภรณ์ ผาปรางค์
ครู โรงเรียนบ้านปะทาย
รองประธาน
2
นาง สนิท อาจกล้า
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
3
นาง บรรจง พิลาภา
ครู โรงเรียนบ้านจานเลียว
กรรมการ
4
นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
5
นาง สุบิน ชื่นชาย
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการและเลขานุการ
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1
นาย วีระชัย สมพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
รองประธาน
2
นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
3
นาง ฤทัย คำโท
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
4
นาง บุบปวัน อ่อนทรวง
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
5
นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
กรรมการ
6
นางสาว ดารุณี ดวงดี
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1
นาย นิรุตต์ แสวงนาม
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
รองประธาน
2
นาย สถาบัน แวววงค์
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
3
นาย ถาวร ยี่สุน
ครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
กรรมการ
4
นาย วิชาญ พุทธวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
กรรมการและเลขานุการ
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1
นาย สถาบัน แวววงค์
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1
นาย สถาบัน แวววงค์
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
2
นาย ถาวร ยี่สุน
ครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
กรรมการ
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1
นาย ประไพร โสมสุพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
รองประธาน
2
นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
กรรมการ
3
นางสาว สังวาล นามแดง
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการ
4
นางสาว กนกวรรณ นามวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
กรรมการและเลขานุการ
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1
นาย จรัญ พัดงาม
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
รองประธาน
2
นาง ทศมาส สำโรง
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการ
3
นาย สีไพ ศิลบุตร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
กรรมการ
4
นาง วาสนา ริตตา
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1
นาง ดารณี กองสิน
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
รองประธาน
2
นางสาว นารี สีสดดี
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
3
นาง จันทร์เพ็ญ ศรีเพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
กรรมการ
4
นาง รำไพ ประวัน
ครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1
นาง ดารณี กองสิน
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
รองประธาน
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1
นาย เสวมาตยา คณากรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
รองประธาน
2
นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านชำม่วง
กรรมการ
3
นาง วาสิณี เห็มวัง
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
กรรมการ
4
นาง จินตนา นุริตานนท์
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1
นาย สุธร อัตพงษ์
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
รองประธาน
2
นาง เกศฎา สุขแสน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
กรรมการ
3
นาย ประเวสน์ พนมใน
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
4
นางสาว อัฐถาพร คณาพัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านจานเลียว
กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1
นาง แหวน สุวรรณชาติ
ครู โรงเรียนบ้านจานเลียว
รองประธาน
2
นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านชำม่วง
กรรมการ
3
นาง ดวงจิตร วังทอง
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
4
นาง ปรมา พันธุ์คำ
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
5
นาง ธนิดา ยอดจัทร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย
กรรมการ
6
นางสาว สุพัฒตรา เครือบุตร
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
7
นาง เสวียน ไชยปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1
นาง สอิ้ง เพชรสุริยวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
รองประธาน
2
นาง อุราภรณ์ มิ่งสอน
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการ
3
นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
กรรมการ
4
นาง จินตนา สุระเสน
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
5
นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
6
นาย นพดล อุตรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
7
นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
กรรมการ
8
นาง พรรณผกา สุขพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
กรรมการ
9
นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
10
นาง รัญจวน งามวิไล
ครู โรงเรียนบ้านจานเลียว
กรรมการและเลขานุการ

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
รองประธาน
2
นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
ครู โรงเรียนบ้านชำม่วง
กรรมการ
3
นาง รัตนา ศรีพอ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเปือย
กรรมการ
4
นาย สุเพียบ นาคคำ
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
5
นาง รจิรา จิตรบรรจง
ครู โรงเรียนบ้านปะทาย
กรรมการ
6
นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
กรรมการ
7
นาย ทองดี ชื่นตา
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
กรรมการ
8
นาย ทองสุข แถมศิริ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
กรรมการ
9
นาง นัทยา อัศวภูมิ
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
10
นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
ครู โรงเรียนบ้านชำม่วง
กรรมการ
11
นาย ทองดี ชื่นตา
ครู โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
กรรมการ
12
นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
13
นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
14
นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการ
15
นาง เพ็ญประภา ตั้งมั่น
ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
กรรมการ
16
นาย พนัส เทาศิริ
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
17
นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
กรรมการ
18
นางสาว กิตติยา เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
กรรมการ
19
นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
กรรมการ
20
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1
นาง รจิรา จิตรบรรจง
ครู โรงเรียนบ้านปะทาย
กรรมการ
2
นาย ทองสุข แถมศิริ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
กรรมการ
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นางสาว พุทธิดา อินหงษา
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง ดารณี กองสิน
ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว
รองประธาน
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย วีระชัย สมพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
รองประธาน
2
นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า
กรรมการ
3
นาง บุบปวัน อ่อนทรวง
ครู โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
กรรมการ
4
นาง ฤทัย คำโท
ครู โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
กรรมการ
5
นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
กรรมการ
6
นางสาว ดารุณี ดวงดี
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโดนอาว
กรรมการและเลขานุการ
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.