หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ด้านหลังอาคารพลาญโดนเตีย ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว สนามฟุตซอล ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ด้านหลังอาคารพลาญโดนเตีย(อาคารไม้) ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว สนามฟุตซอล ชั้น -   -
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว สนามฟุตซอล ชั้น -   -
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารลานโพธิ์ ชั้น 2   ป. 5/1
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารลานโพธิ์ ชั้น 2   ป. 5/2
1 ตุลาคม 2558
09.00 น เป็นต้นไป
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารลานโพธิ์ ชั้น 2   ป. 5/1
09.00 น. เป็นต้นไป
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารโดนเอาว์ ชั้น 1   ม. 6
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว หอประชุมพลาญจำปา ชั้น   เวที
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว หอประชุมพลาญจำปา ชั้น   เวที
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว เวทีลานโพธิ์ ชั้น  
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว หอประชุมพลาญจำปา ชั้น  
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว หอประชุม ชั้น   เวที
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว เวทีลานโพธิ์ ชั้น  
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว เวทีลานโพธิ์ ชั้น  
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
1 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว หอประชุมพลาญจำปา ชั้น   เวที
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
1 ตุลาคม 2558
09.00 น.เป็นต้นไป
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว หอประชุมพลายจำปา ชั้น   เวที
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
2 ตุลาคม 2558
09.00 น.เป็นต้นไป
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ลานโพธิ์ ชั้น   เวที
1 ตุลาคม 2558
09.00 เป็นต้นไป
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ สนาม ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 เป็นต้นไป
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์ สนาม ชั้น -   -
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารมัธยมปลาย ชั้น 1   ห้องคอมพิวเตอร์
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารมัธยมปลาย ชั้น 1   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2558
09.00 นฬ เป็นต้นไป
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารมัธยมปลาย ชั้น 1   ห้องคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารมัธยมปลาย ชั้น 1   ห้องคอมพิวเตอร์
2 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารมัธยมปลาย ชั้น 1   ห้องคอมพิวเตอร์
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารสีดา ชั้น -   อ.1/1, อ.2/1
2 ตุลาคม 2558
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว อาคารลานโพธิ์ ชั้น 1   ห้องพยาบาล
1 ตุลาคม 2558
09.00 น. เป็นต้นไป

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่
เวลา
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโดนอาว ชั้น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.