หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ เกียรติบัตร
1 นายฤทธิรุทร บุษบงก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
2 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
3 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
4 นายโกศรี พันธ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
5 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
6 นายชาญ สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
7 นางสาวปริชาติ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
8 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
9 นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
10 นายวิชัย วรรณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
11 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
12 นายประดิษฐ์ วันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำแจงแมง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
13 นายนิธิศ ธรรมนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
14 นายวีรชาติ แสงกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
15 ร.ต.ท.นิเชต ฤทธิสิทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
16 นายวรุตม์ มั่นจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
17 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
18 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
19 นายพล สำลี ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบรูณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
20 นางอัญชลี เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
21 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
 
22 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
23 นายพล สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
24 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
25 นางสาวปริชาติ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
26 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
27 นางรุ่งนภา หลักเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
28 นายคณาธิป ยมณีย์ ครู โรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
29 นางนุชนาถ พิมอักษร ครู โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
30 นายชูสกุล คำขาว ครู โรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
31 นายโสภณ ประวัน ครู โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
32 นางสุบิน ชื่นชาย ครู โรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
33 นายวิชาญ พุทธวงค์ ครู โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
34 นางสาวเสาวนีย์ เจริญรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
35 นายวีระชัย สมพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
36 นางบรรจง พิลาภา ครู โรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
37 นางจินตนา นุริตานนท์ ครู โรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
38 นางอัญชลี เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
39 นางชรัญญา บานฤทัย ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
40 นางพันทิพา ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
41 นางสุพรรณิการ์ สืบสิมมา ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
42 นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
43 นายพิชิต สัตพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
 
44 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
45 นางรุ่งนภา หลักเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
46 นายบัวลอย ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
47 นายอาคม พวงศรี ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
48 นางดารณี กองสิน ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
49 นายวันชัย เศรษฐวิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
50 นางอรุณรัศมี คมศรี ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
51 นางมณีจันทร์ เชื่อมแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
52 นายวีรวัฒน์ มาพบ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
53 นายกิตติพงษ์ บานฤทัย ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
54 นายพงษ์ศาสตร์ เนติรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
55 นางกุลภัสสร์ สายพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
56 นางวิลาวัลย์ พันธ์ยงค์ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
57 นายวณิชชา จันทร์พลงาม ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
58 นายชัยชาญ ตั้งมั่น ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
59 นายสถาบัน แวววงค์ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
60 นางอารยา บุญโฮม ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
61 นายรัชพงษ์ เชิดชน ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
62 นางมะณี ชัยสอน ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
63 นางสาวธนอมร จรรยากรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
64 นางสาวสิริกร ประจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
65 นางบุญเรือน จันทร์พลงาม ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
66 นางสาวพุทธิดา อินหงษา ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
67 นายจักราวุธ ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
68 นางสุกานดา ใจแข็ง ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
69 สิบเอกนิพิฐพนธ์ หอมศรี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
70 นางศรุตา หนูจิตร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
71 นางสาวจิระพันธ์ วันสุข ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
72 นางสาวพิมพ์พิศา ยอดสิงห์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
73 นายชัยวัตร์ จันทร์พริ้ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
74 นางสาวสุปราณี หาญจิต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
75 นายทองคำ คำลีมัด ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
76 นายสมบัติ อัตพงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
77 นางดวงเนตร ลาสิงหาญ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
78 นายพนมพร นันทสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
79 นางสาวพนารัตน์ คมใสย์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
 
80 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
 
81 นายประดิษฐ์ วันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
 
82 นายสมศักดิ์ ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
 
83 นายวิชัย วรรณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
 
84 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
 
85 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
 
86 นางรุ่งนภา หลักเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผูุ้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
 
87 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
88 นางรุ่งนภา หลักเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
89 นางชรัญญา บานฤทัย ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
90 นางสุพรรณิการ์ นันทสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
91 นายวิชาญ พุทธวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
92 นางสาววรรณภาพร หอมจำปา ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
93 นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
94 นางสาวสุธีกรณ์ กองสิน พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
95 นางพันทิพา ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
96 นายพิชิต สัตพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
97 นางสาวสุชาดา เหมือนพร้อม ครู โรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการรับลงเวลา เอกสารผลการแข่งขัน จัดทำสถิติข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน
 
98 นายสมยศ ภูสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธานกรรมการ การศึกษาปฐมวัย
 
99 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง รองประธานกรรมการ การศึกษาปฐมวัย
 
100 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น รองประธานกรรมการ การศึกษาปฐมวัย
 
101 นางอัญชลี เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย รองประธานกรรมการ การศึกษาปฐมวัย
 
102 นายฤทธิรุทร บุษบงก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
103 นายโกศรี พันธุ์ยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเส้า รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
104 นายนิธิศ ธรรมนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
105 นายอุทัย ทองศรีณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก อสพป.32 รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
106 นายพล สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
107 นายชาญ สมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
108 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
109 นายดำรงศักดิ์ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
110 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
111 นายวรุตม์ มั่นจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
112 ร.ต.ท.นิเชต ฤทธิสิทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
113 นางรุ่งนภา หลักเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
114 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
115 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย รองประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
116 นายวัฒนา จันทะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ รองประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
117 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ ประธานกรรมการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 
118 นางสาวปริชาติ ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชนะใช้กิจการ รองประธานกรรมการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 
119 นายวิชัย วรรณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานเลียว รองประธานกรรมการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.