หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
12 คน / ครู 4 คน
0
2. 0748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
15 คน / ครู 4 คน
0
3. 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
6
4. 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
5. 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
6. 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
7. 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
8. 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
9. 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
10. 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
11. 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
12. 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
13. 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
1
14. 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
9 คน / ครู 3 คน
0
15. 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
15 คน / ครู 4 คน
0
16. 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
12 คน / ครู 4 คน
0
17. 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
20 คน / ครู 6 คน
0
18. 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
6
19. 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
5
20. 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
13
21. 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
12
22. 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
40 คน / ครู 8 คน
1
23. 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
1
24. 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
6
25. 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
5
26. 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
27. 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
28. 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
29. 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
30. 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
31. 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
32. 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
33. 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
34. 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
35. 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
36. 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
4
37. 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
7
38. 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
2
39. 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
7
40. 0750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
21 คน / ครู 6 คน
0
41. 0747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
9 คน / ครู 3 คน
0
42. 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
40 คน / ครู 8 คน
0
43. 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
2
44. 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
6
45. 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
40 คน / ครู 8 คน
0
46. 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
40 คน / ครู 8 คน
0
47. 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
6 คน / ครู 3 คน
1
48. 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
4
49. 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
5

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุธีกรณ์ กองสิน โทร : 0994619544 อีเมล์ : fafa_fay@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.