ผลการแข่งขันตามหมวดหมู่


1. ภาษาไทย


2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับป.1-ป.3 (0174)
1 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ ไชยปัดสา
2.เด็กชาย วีระวุฒิ ไชยปัดสา
1.นางสาว อณิษฐา ค่อมบุญ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 (0181)
1 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุธ แทนหอม
2.เด็กชาย ขวัญชัย เทียนอ่อน
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานป.4-ป.6 (0184)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฑิฆัมพร อำนวยสุข
2.เด็กชาย จักรพันธ์ ศรีน้ำอ้อม
1.นาย สมจิต ชาภักดี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)ม.1-ม.3 (0190)
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุพจน์ กลมพันธ์
2.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ ทองบ่อ
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)ม.1-ม.3 (0191)
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ นาคชาติ
2.เด็กหญิง อาทิตย์ ดวงโสภา
1.นาย ประยงค์ วิชาดี

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 (0014)
1 โรงเรียนบ้านจานเลียว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎากรณ์ สายสี
2.เด็กชาย วิชิต ถาวร
3.เด็กหญิง พัทธนันท์ สายพงษ์
4.เด็กหญิง สุภาพร ลำภา
5.เด็กหญิง กัลยา พงษ์รัตนโสภณ
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
การประกวดมารยาทไทยป.1-ป.3 (0164)
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ปานประชาติ
2.เด็กหญิง ธนิดา คุพันธ์
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาง จินตนา นุริตานนท์
การประกวดมารยาทไทยป.4-ป.6 (0165)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทองพูน ไกรจักร์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ดาวใสย์
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
การประกวดมารยาทไทยม.1-ม.3 (0166)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดำรงพล เนตรน้อย
2.เด็กหญิง วิจิตรา กาลพันธ์
1.นาง นลินี ศรีนุเคราะห์
2.นาย สถาบัน แวววงค์
การประกวดภาพยนตร์สั้นม.1-ม.3 (0751)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุพงษ์ เชื้อเมฆ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ สุโสภา
3.เด็กหญิง ปภัสสร วงษ์ไชยพิพัฒน์
4.เด็กหญิง วีรวรรณ ไผ่เรือง
5.เด็กหญิง อภิสมัย สนิท
1.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.1-ป.3 (0262)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรลภัส พิมสาลา 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.4-ป.6 (0263)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภสร ภักพวง 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ม.1-ม.3 (0265)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อันดามัน นิลเพชร 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 (0268)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สลับศรี 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 (0269)
1 โรงเรียนบ้านผือ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ โสชัย 1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3 (0271)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลี หอมคำ 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3 (0300)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เดือนแรม แพงศรี 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.1-ป.3 (0307)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์สุดา แก้วคำ
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ไชยสิทธิ์
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-ป.6 (0308)
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ บานชื่น
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เนียมพันธ์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดม.1-ม.3 (0309)
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา พรหมชาติ
2.เด็กหญิง สโรชา ยอดสิงห์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3 (0310)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดาริกา แสงสุวรรณ 1.นาย สุเพียบ นาคคำ
การแข่งขันประติมากรรมป.1-ป.3 (0311)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นะรื่นรัมย์
2.เด็กหญิง บัณฑิตา สายไชยสาน
3.เด็กหญิง ญาณิศา ศรีใส
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
การแข่งขันประติมากรรมป.4-ป.6 (0312)
1 โรงเรียนบ้านผือ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตะวัน ศรีสวย
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ ทองจำรูน
3.เด็กชาย อภิเชษฐ์ รัตนะ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3 (0721)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ หวนคนึง 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา

7. ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยป.1-ป.6 (0337)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรากร วันคาร 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชายป.1-ป.6 (0352)
1 โรงเรียนบ้านผือ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ยอดโพธิ์ 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายม.1-ม.3 (0353)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สนทยา สุดสุข 1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 (0369)
1 โรงเรียนบ้านจานเลียว
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มณีกัลย์ 1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงป.1-ป.6 (0370)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ ถือผล 1.นาย ณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิงม.1-ม.3 (0371)
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทริกา ครองยุทธ 1.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิงป.1-ป.6 (0372)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุธิดา นาราช 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0373)
1 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร ชาวสระใคร 1.นาง ผจงจิต โทวาท
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0374)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
83.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันธิดา จิตรบรรเทิง 1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
การประกวดขับขานประสานเสียงป.1-ป.6 (0375)
1 โรงเรียนบ้านผือ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
2.เด็กชาย ประกาศิต ยอดพูน
3.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีอุุทุมพร
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
5.เด็กชาย เมธพนธ์ อะโนนาม
6.เด็กชาย ณัฐพล ยอดโพธิ์
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ คุณนาบาล
8.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีบุรี
9.เด็กหญิง สุภาวดี ยอดพูน
10.เด็กหญิง อรจันทร์ ขุนทอง
11.เด็กหญิง เบญญาภา สายโน
12.เด็กหญิง มัทนา ศรีอุทุมพร
13.เด็กหญิง อนุวรรณ ยี่สุ่นหอม
14.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ วรรณทวี
15.เด็กหญิง กุลวรา หวังก่อกลาง
16.เด็กหญิง สุนารี ศรีสวย
17.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิต
18.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
19.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาสศรี
20.เด็กหญิง วิดารัตน์ สุนประโคน
21.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
22.เด็กหญิง ศุภาพิชย์ หงษ์สุวรรณ
23.เด็กหญิง ลธิตา วันพุฒ
24.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงห์
25.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
26.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ยอดจารย์
27.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงตา
28.เด็กหญิง นิยาพร โภคพันธ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
4.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
5.นาย บัวผัน กุลบุตร
6.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชายป.1-ป.6 (0602)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ เพชรสุริยวงศ์ 1.นางสาว ยุวเรศ ขุขันธ์เขต
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชายม.1-ม.3 (0603)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรเกียรติ นาคใหญ่ 1.นางสาว นฤมล โสดาโคตร
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิงป.1-ป.6 (0604)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ จอมกลาง 1.นาง อารยา บุญโฮม
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0605)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศินา มาวิเลิศ 1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
การประกวดวงดนตรีสตริงม.1-ม.3 (0643)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญล้อม
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วจินดา
3.เด็กชาย สันติภาพ บุตดีแพง
4.เด็กชาย สุโข หวลคนึง
5.เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ หวลคนึง
1.นาย ชัยวัฒน์ จันพริ้ง
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
3.นาย จักราวุธ ศรีสุข
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายม.1-ม.3 (0731)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประเสริฐพร พิมสาลา 1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงม.1-ม.3 (0732)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิสา ศิริชนะ 1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิงป.1-ป.6 (0736)
1 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
83.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมจิรา แสงเพ็ชร 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชายป.1-ป.6 (0737)
1 โรงเรียนบ้านจานเลียว
84.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภชัย เสาสี 1.นาย ศิริ สืบหล้า

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลกป.1-ม.3 (0400)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยพร คำดี
2.เด็กชาย ธนภัทร ป้องชนะ
3.เด็กชาย นันทวุฒิ แย้มทรัพย์
4.เด็กหญิง นารี หวลคะนึง
5.เด็กหญิง ปนิดา บุญเพิ่ม
1.นาย ชัยวัฒน์ จันพริ้ง
2.นางสาว พุทธิดา อินหงษา

9. ภาษาต่างประเทศ

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอลป.1-ป.3 (0010)
1 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ ป้องเศร้า
2.เด็กชาย บุญเลิศ โภคพันธ์
3.เด็กชาย ทินกร ทำพันธ์
4.เด็กชาย กรพันธ์ นามวงษา
5.เด็กชาย นันทิพัฒน์ เนียมจิตร
6.เด็กชาย เอกสิทธิ์ โลหะลัก
1.นาย มานะ อำภาพันธ์
2.นาย อุดม รัตนบุรี
3.นาย นครชัย ประทุมชาติ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (0051)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะพล ศิริรส
2.เด็กชาย ทวิศาล เพชรสุริยวงศ์
3.เด็กชาย ธนากร ประชัน
4.เด็กชาย ธนากร คืนผล
5.เด็กชาย พีระภัทร กายะชาติ
6.เด็กชาย มีชัย ผลจันทร์
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
การประกวดหนังสือเล่มเล็กป.4-ป.6 (0102)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อ่อนทรวง
2.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาร์ตรง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
การประกวดหนังสือเล่มเล็กม.1-ม.3 (0103)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันย์ชนก เปาป่า
2.เด็กหญิง ภารดา ยาเคน
3.เด็กหญิง อรอุมา แช่มชื่น
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่

11. คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3 (0002)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันจิรา นาคใหญ่
2.เด็กหญิง นิชชากรณ์ นาคคำ
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง จริยานุช แอกทอง
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)ม.1-ม.3 (0005)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำฝน วันศุกร์
2.เด็กหญิง อาทิติยา กงจ้อย
1.นางสาว กรวรรณ นามวงษ์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3 (0011)
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ นวลหอม
2.เด็กหญิง พนิดา อุ่นพันธ์
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
2.นาย วรปรัชญ์ นะวะคำ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ป.4-ป.6 (0020)
1 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ผ่องพิลา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง ศรินยา ศรแก้ว
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ม.1-ม.3 (0021)
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณพิศร เชื้อชัย
2.เด็กหญิง นุชนารถ นวนคำ
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
2.นาย วรปรัชญ์ นะวะคำ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (0024)
1 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พนาดร สะเงินสิงห์
2.เด็กชาย รุ่งศักดิ์ วันศุกร์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมพล นุริตานนท์
การสร้าง Webpage ประเภท CMSม.1-ม.3 (0025)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก นาคใหญ่
2.เด็กหญิง ศศิธร วันแพง
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2.นางสาว จิราวรรณ กันทอง
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 (0028)
1 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธรรมนูญ ใชศักดิ์
2.เด็กหญิง อนันธิตา โพธิ์อุดม
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (0029)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ วงษ์มาเกษ
2.เด็กหญิง รุ่งฟ้า หวลคนึง
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นาง ศรุตา หนูจิตร

12. หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ป.1-ป.6 (0243)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาทิตย์ ช่วยมิตร
2.เด็กชาย กฤษดา บุญพอ
3.เด็กชาย อมรเทพ หาญกลาง
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาย สมจิต ชาภักดี
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีป.1-ป.6 (0250)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรสวรรค์ พรอินทร์
2.เด็กชาย สราวุธ กุจะพันธ์
3.เด็กหญิง ศศิธร วงษ์อนันต์
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาง สุจิตร นามบุตร

13. การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นป.4-ป.6 (0001)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา สร้อยผาบ
2.เด็กชาย ศราวุธ เปลี่ยนกลาง
3.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ป.4-ป.6 (0003)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
2.เด็กหญิง อาทิตยา พรมด้วง
3.เด็กหญิง ปาจรีย์ ทุมทอง
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นม.1-ม.3 (0006)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิสุทธิ์ เครือชัย
2.เด็กชาย เจนธรรม เขียวหอม
3.เด็กหญิง ณัฏฐนารา คำแก้ว
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นางสาว วาสนา คำแสนโคตร
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะป.4-ป.6 (0012)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริยากร นาคคำ
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ นาคคำ
3.เด็กหญิง นันทิดา นาคชัย
4.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ นาคยอง
5.เด็กหญิง ชไมพร ศรีโยทา
6.เด็กหญิง ณัฐธิกานต์ เต็มจิตร
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว สวนิต บุญลี
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (0013)
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจโชติ
2.เด็กชาย ชินกร เขียวหอม
3.เด็กชาย เภตรานนท์ วันเจริญ
4.เด็กหญิง วริศรา ปานประชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
6.เด็กหญิง ชุติกานต์ คาทวงค์
1.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
2.นาง ทศมาส สำโรง
3.นางสาว นันท์นภัทร ประพานศรี
การแข่งขันโครงงานอาชีพป.4-ป.6 (0018)
1 โรงเรียนบ้านชำม่วง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เรืองสมบัติ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กองแก้ว
3.เด็กหญิง ดวงฤดี พรมชาติ
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาง อีสยี ชาวนา
การแข่งขันโครงงานอาชีพม.1-ม.3 (0019)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา ประสานทอง
2.เด็กหญิง สุปราณี สารศาสตร์
3.เด็กหญิง รัตติกาล ดวงพล
1.นางสาว วาสนา คำแสนโคตร
2.นาง เสวียน ไชยปัญญา
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งป.4-ป.6 (0022)
1 โรงเรียนบ้านจานเลียว
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ สีดา
2.เด็กชาย จิราวุฒิ เถาว์คำ
3.เด็กหญิง อุมากร สีหาบุตร
1.นาง บรรจง พิลาภา
2.นางสาว อัฐถาพร คณาพัฒน์
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นม.1-ม.3 (0023)
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา มั่นชาติ
2.เด็กหญิง จินดาหรา กะไรมเณ
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา โกศล
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
การแข่งขันแปรรูปอาหารป.4-ป.6 (0026)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง กฤติกา โทวาท
3.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มั่นจิตร
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง จิตนา สุระเสน
การแข่งขันแปรรูปอาหารม.1-ม.3 (0027)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรอนงค์ ใจบุญ
2.เด็กหญิง กุสุมา ระกำ
3.เด็กหญิง วรัญญา พาภักดี
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นาง ลัคนา คณากรณ์
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ม.1-ม.3 (0050)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สดใส คูณสุข
2.เด็กหญิง สุรารักษ์ อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ กายชาติ
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ป.4-ป.6 (0067)
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
3.เด็กหญิง ปนัดดา ผาสุข
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว นันท์นภัทร ประพานศรี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ม.1-ม.3 (0068)
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุสรา ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ ครองพันธ์
3.เด็กหญิง พิชชาภา อ่อนหอม
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงป.4-ป.6 (0734)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงฤทัย มั่นเสริม
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ จินดาชาติ
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นางสาว อุบล รัตนะ

14. ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมันปฐมวัย (0702)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิด วันเจริญ
2.เด็กชาย อาทิตย์ ยอดสิงห์
3.เด็กชาย ชาญชัย วงมาเกษ
1.นาง สุภาพงษ์ ดวงดี
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย (0703)
1 โรงเรียนบ้านชำม่วง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุริยา คำแน่น
2.เด็กหญิง สโรชา สีภูงา
3.เด็กหญิง ปริมปรีดา อารีเอื้อ
1.นาง อิสรีย์ ชาวนา

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.4-ป.6 (0108)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา เกยมาศ
2.เด็กหญิง ศิรินธร ไชยพิมพ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ อยู่หลง
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 (0109)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ติญา วันเจริญ
2.เด็กหญิง พรพิมล ยอดทรัพย์
3.เด็กหญิง จินดารัตน์ จิตโสม
1.นางสาว วรรณภาพร หอมจำปา
2.นางสาว สุชาดา เหมือนพร้อม

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0135)
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ เสาร์ไล
2.เด็กหญิง กนิษฐา เอี่ยมสะอาด
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข

18. เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป.1-ป.6 (0236)
1 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิทยา ยุทธพันธ์ 1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯป.1-ป.6 (0239)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0241)
1 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร พุ่มพล 1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม.1-ม.3 (0242)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรณษา พุ่มพล 1.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0277)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะนันท์ โสช้าง 1.นาย ป้อง นามบุตร
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0287)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ สมจิตร
2.เด็กหญิง กุลรัตน์ ทิพย์สมบัติ
3.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
4.เด็กหญิง สุพิชชา ผามะณี
5.เด็กหญิง วิลาวัณย์ มักสัน
6.เด็กหญิง อัมพิกา ดาราศาสตร์
7.เด็กหญิง ทัญธิดา วิลา
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
3.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0171)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรรณิกา วิลา
2.เด็กหญิง ดารุณี พรมด้วง
3.เด็กหญิง นันทนาวดี ขมหวาน
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0177)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิเดช องอาจ
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศรีน้ำอ้อม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ วันทวี
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1-ป.6 (0185)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ พรมเสนา
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุพล
3.เด็กชาย สุติพงษ์ ทำพันธ์
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่กำหนดช่วงชั้น (0213)
1 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยรัตน์ โสช้าง
2.เด็กชาย กิตติพงศ์ คำทรัพย์
1.นางสาว เสาวนีย์ เจริญรักษ์
2.นางสาว ศิริมา สาเทียน

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน