ผลการแข่งขันตามกิจกรรม

 
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 (0001)

1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา สร้อยผาบ
2.เด็กชาย ศราวุธ เปลี่ยนกลาง
3.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
2.เด็กชาย มนัชการณ์ เทียบเปรียบ
3.เด็กชาย กวีวัฒน์ คูณสุข
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
3 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประสิทธิ์
2.เด็กชาย วัชระ จันทะรินทร์
3.เด็กหญิง ภาวินี ปะวันนา
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
4 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรอุมา ทองแกะ
2.เด็กหญิง วิชุดา เวกสูงเนิน
3.เด็กหญิง จันทร์ทิรา ศรีหาบุตร
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาย บุญส่ง ก่อแก้ว
 
2. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 (0002)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันจิรา นาคใหญ่
2.เด็กหญิง นิชชากรณ์ นาคคำ
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง จริยานุช แอกทอง
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิติชัย กงซุย
2.เด็กชาย วีรชน วงษ์ญาติ
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
3 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรจิรา พรมแดง
2.เด็กหญิง ชลธิชา ไชยช่วย
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
4 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วริษา บุญมา
2.เด็กหญิง พิชญาภา อ่อนทรวง
1.นาย ถาวร ยี่สุน
5 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
65.00
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนกร แสวงนาม
2.เด็กหญิง ปิยะพร คุณละทิ
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
2.นาย นันทกฤษ กุมพันธ์
 
3. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 (0003)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
2.เด็กหญิง อาทิตยา พรมด้วง
3.เด็กหญิง ปาจรีย์ ทุมทอง
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
 
4. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 (0004)
 
5. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 (0005)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำฝน วันศุกร์
2.เด็กหญิง อาทิติยา กงจ้อย
1.นางสาว กรวรรณ นามวงษ์
 
6. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 (0006)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิสุทธิ์ เครือชัย
2.เด็กชาย เจนธรรม เขียวหอม
3.เด็กหญิง ณัฏฐนารา คำแก้ว
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นางสาว วาสนา คำแสนโคตร
2 โรงเรียนบ้านสามเส้า
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระพัฒน์ สุนทะมาศ
2.เด็กชาย ชนะศักดิ์ ชัยนา
3.เด็กหญิง ศศิกานต์ นาคใหญ่
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
3 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทการ ขนอ่อน
2.เด็กหญิง อภิญญา อินทร์ชื่น
3.เด็กหญิง นภสร พรมแดง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
 
7. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 (0010)
1 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ ป้องเศร้า
2.เด็กชาย บุญเลิศ โภคพันธ์
3.เด็กชาย ทินกร ทำพันธ์
4.เด็กชาย กรพันธ์ นามวงษา
5.เด็กชาย นันทิพัฒน์ เนียมจิตร
6.เด็กชาย เอกสิทธิ์ โลหะลัก
1.นาย มานะ อำภาพันธ์
2.นาย อุดม รัตนบุรี
3.นาย นครชัย ประทุมชาติ
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สารมะโน
2.เด็กชาย อนวัช เอี่ยมทรัพย์
3.เด็กหญิง นริศรา คำบุญเบ้า
4.เด็กหญิง ดาวนภา กาญจนะชาติ
5.เด็กหญิง นภารัตน์ สินชู
6.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย เสงี่ยม หนูนวล
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ วงค์ใหญ่
2.เด็กชาย กิตติชัย บัวพันธ์
3.เด็กชาย คุณานนท์ หนสาย
4.เด็กชาย ทักษพร จิตรแสวง
5.เด็กชาย ธีระเดช สักกุณี
6.เด็กชาย อนุชา เทียมจิตร
1.นาย สมศรี สายสุพรรณ
2.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
3.นาง นุชนาถ พิมอักษร
4 โรงเรียนบ้านสามเส้า
81.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นาคอ่อน
2.เด็กชาย อรรถพล นาคเขียว
3.เด็กชาย ดวงฤทธิ์ ดอกพอง
4.เด็กชาย ดวงเด่น เทียนเพ็ชร
5.เด็กหญิง เบญจพิศ มูลา
6.เด็กหญิง ชลธิชา แสงกล้า
1.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
2.นาง จริยานุช แอกทอง
3.นาง ลำใย เหลืองงาม
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญา มีพันธ์
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ โภคพันธ์
3.เด็กชาย ธีรพัฒน์ สิทธิพันธ์
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เกิดเทศ
5.เด็กชาย ประวีร์ บุตรอุดม
6.เด็กชาย สิรภัทร์ ลาพันธ์
1.นาย สมลักษณ์ รัตนพันธ์
2.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
3.นาง กัญญารัตน์ จันทะเสน
 
8. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (0011)
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ นวลหอม
2.เด็กหญิง พนิดา อุ่นพันธ์
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
2.นาย วรปรัชญ์ นะวะคำ
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรอนงค์ กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง สมฤดี กาญจนะชาติ
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นาง ศรุตา หนูจิตร
 
9. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 (0012)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริยากร นาคคำ
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ นาคคำ
3.เด็กหญิง นันทิดา นาคชัย
4.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ นาคยอง
5.เด็กหญิง ชไมพร ศรีโยทา
6.เด็กหญิง ณัฐธิกานต์ เต็มจิตร
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว สวนิต บุญลี
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐชิมา สงฆ์นางรอง
2.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
3.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
4.เด็กหญิง สุวิมล หวลคะนึง
5.เด็กหญิง พรนภา นวนแย้ม
6.เด็กหญิง ขวัญฤทัย นวนแย้ม
1.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
2.นาง กรรณิการ์ มั่นชาติ
3.นางสาว ผจงจิต โทวาท
 
10. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 (0013)
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจโชติ
2.เด็กชาย ชินกร เขียวหอม
3.เด็กชาย เภตรานนท์ วันเจริญ
4.เด็กหญิง วริศรา ปานประชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
6.เด็กหญิง ชุติกานต์ คาทวงค์
1.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
2.นาง ทศมาส สำโรง
3.นางสาว นันท์นภัทร ประพานศรี
2 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ เบิดสูง
2.เด็กหญิง อภิสรา นารีจันทร์
3.เด็กหญิง เกษแก้ว ศรีใส
4.เด็กหญิง พรพิมล สักกุณี
5.เด็กหญิง จีรภา ดวงจันทร์
6.เด็กหญิง ธาริตา บุตรสืบสาย
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
3.นางสาว รวมพร ไชยภักดี
 
11. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 (0014)
1 โรงเรียนบ้านจานเลียว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎากรณ์ สายสี
2.เด็กชาย วิชิต ถาวร
3.เด็กหญิง พัทธนันท์ สายพงษ์
4.เด็กหญิง สุภาพร ลำภา
5.เด็กหญิง กัลยา พงษ์รัตนโสภณ
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
 
12. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 (0016)
 
13. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 (0017)
 
14. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 (0018)
1 โรงเรียนบ้านชำม่วง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เรืองสมบัติ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กองแก้ว
3.เด็กหญิง ดวงฤดี พรมชาติ
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาง อีสยี ชาวนา
2 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มั่นจิตร
2.เด็กหญิง ปวริศา ศรีสะอาด
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
3 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิญาดา เขียวอ่อน
2.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ ชนะชัย
1.นาง ลัคนา คณากรณ์
2.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
 
15. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 (0019)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา ประสานทอง
2.เด็กหญิง สุปราณี สารศาสตร์
3.เด็กหญิง รัตติกาล ดวงพล
1.นางสาว วาสนา คำแสนโคตร
2.นาง เสวียน ไชยปัญญา
 
16. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 (0020)
1 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ผ่องพิลา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง ศรินยา ศรแก้ว
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทวิ ปัญชาติ
2.เด็กชาย ธนกฤต วิลัย
1.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
3 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระพล ใจเครือ
2.เด็กหญิง จันทกานติ์ เดสันเทียะ
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
 
17. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 (0021)
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณพิศร เชื้อชัย
2.เด็กหญิง นุชนารถ นวนคำ
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
2.นาย วรปรัชญ์ นะวะคำ
 
18. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 (0022)
1 โรงเรียนบ้านจานเลียว
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ สีดา
2.เด็กชาย จิราวุฒิ เถาว์คำ
3.เด็กหญิง อุมากร สีหาบุตร
1.นาง บรรจง พิลาภา
2.นางสาว อัฐถาพร คณาพัฒน์
2 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รชานนท์ พวงเกษ
2.เด็กชาย ภูวฤทธิ์ ประสงค์
3.เด็กชาย จิณณวัตร สำราญอินทร์
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
 
19. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 (0023)
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา มั่นชาติ
2.เด็กหญิง จินดาหรา กะไรมเณ
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา โกศล
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
2 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ พุฒพวง
2.เด็กหญิง วิชุดา ไชยสิทธิ์
3.เด็กหญิง อารีญา หงษ์สุวรรณ์
1.นาย สำรวย ชื่่นใจ
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
3 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชินวัตร แก้วมณี
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ดีแป้น
3.เด็กชาย นพดล สารศาสตร์
1.นาย พนัส เทาศิริ
 
20. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 (0024)
1 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พนาดร สะเงินสิงห์
2.เด็กชาย รุ่งศักดิ์ วันศุกร์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมพล นุริตานนท์
2 โรงเรียนบ้านสามเส้า
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมภิกา นารี
2.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2.นางสาว จิราวรรณ กันทอง
3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศตวรรษ กุจะพันธ์
2.เด็กหญิง ปาวีณา โมลาศรี
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
2.นาย นันทกฤษ กุมพันธ์
4 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยา ประกาเวสูง
2.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
 
21. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 (0025)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก นาคใหญ่
2.เด็กหญิง ศศิธร วันแพง
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2.นางสาว จิราวรรณ กันทอง
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โยธิน พละศักดิ์
2.เด็กชาย วชิราวุธ ศรีภิรมย์
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นาง ศรุตา หนูจิตร
 
22. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 (0026)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง กฤติกา โทวาท
3.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มั่นจิตร
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง จิตนา สุระเสน
 
23. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 (0027)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรอนงค์ ใจบุญ
2.เด็กหญิง กุสุมา ระกำ
3.เด็กหญิง วรัญญา พาภักดี
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นาง ลัคนา คณากรณ์
 
24. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 (0028)
1 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธรรมนูญ ใชศักดิ์
2.เด็กหญิง อนันธิตา โพธิ์อุดม
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
2 โรงเรียนบ้านสามเส้า
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อาทิตยา วันแพง
2.เด็กหญิง นันทิชา ขันตี
1.นางสาว จิราวรรณ กันทอง
2.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
 
25. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (0029)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ วงษ์มาเกษ
2.เด็กหญิง รุ่งฟ้า หวลคนึง
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นาง ศรุตา หนูจิตร
 
26. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 (0034)
 
27. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (0044)
 
28. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 (0048)
 
29. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 (0050)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สดใส คูณสุข
2.เด็กหญิง สุรารักษ์ อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ กายชาติ
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
 
30. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 (0051)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะพล ศิริรส
2.เด็กชาย ทวิศาล เพชรสุริยวงศ์
3.เด็กชาย ธนากร ประชัน
4.เด็กชาย ธนากร คืนผล
5.เด็กชาย พีระภัทร กายะชาติ
6.เด็กชาย มีชัย ผลจันทร์
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา ขันพันธ์
2.เด็กหญิง รัชนีวรรณ บุญศักดิ์
3.เด็กหญิง ธนัตดา โภคพันธ์
4.เด็กหญิง นงนุช ไชยขันตรี
5.เด็กหญิง เพ็ชรรีย์ พันธ์ทอง
6.เด็กหญิง อรัญญา ชมบุญ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นาย สุธร อัตพงษ์
3.นาย ประยงค์ วิชาดี
3 โรงเรียนบ้านชำม่วง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตตินันท์ กันยาพันธ์
2.เด็กชาย สิโรดม ว่องไว
3.เด็กชาย บริวัตร คำพันธ์
4.เด็กชาย บุรินทร์ พรมสว่าง
5.เด็กชาย ธวัชชัย บุญเพ็ง
6.เด็กชาย นวพล วรรณจู
1.นาย ชูสกุล คำขาว
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
4 โรงเรียนบ้านสามเส้า
77.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ติวานนท์ แก่นลา
2.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ นาคยอง
3.เด็กชาย ธนากร สิงขร
4.เด็กชาย ทรัพย์เจริญ มุ่งมาตร
5.เด็กชาย อนุชา จันขะ
6.เด็กชาย นภาศักดิ์ มูลคำ
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
5 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่
65.00
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เกริกพล สุทธิ
2.เด็กชาย ธวัฒชัย เสาร์หงษ์
3.เด็กชาย ทิชากร สิทธิยา
1.ร.ต.ต. สังเวียน แสนแสง
6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
62.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนรัฐ ชัยมาตร
2.เด็กชาย กฤษฎา คำหมาย
3.เด็กชาย ศุภวัฒน์ ภูโสภา
4.เด็กชาย ณัฐพล กองทอง
5.เด็กชาย ไชยเฉลิม นิลเนตร
6.เด็กชาย ภานุพงศ์ เครือแก้ว
1.นาย สมัย ศรีพอ
 
31. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (0062)
 
32. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 (0067)
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
3.เด็กหญิง ปนัดดา ผาสุข
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว นันท์นภัทร ประพานศรี
 
33. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 (0068)
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุสรา ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ ครองพันธ์
3.เด็กหญิง พิชชาภา อ่อนหอม
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
 
34. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 (0102)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อ่อนทรวง
2.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาร์ตรง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
2.เด็กหญิง สร้อยระย้า อาสม
3.เด็กหญิง จริยา วาระสิทธิ์
1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
2.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ก้องเกียรติ รัตนวรรณ
2.เด็กหญิง พิยดา เงินทอง
3.เด็กหญิง ชลธิชา ผ่องแผ้ว
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
4 โรงเรียนบ้านจานเลียว
77.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธิญาดา แก้วอุ่นเรือน
2.เด็กหญิง อรอุมา ลำภา
3.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญมานัด
1.นาง บรรจง พิลาภา
2.นางสาว อัฐถาพร คณาพัฒน์
5 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
76.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีระเดช หอมหวาน
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ชัยพร
3.เด็กหญิง ทิพรดา อัตพันธ์
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
2.นาย ทองดี ชื่นตา
6 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
74.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภาคภูมิ แสนทำพล
2.เด็กหญิง จันทร์ธิรา ศรีหาบุตร
3.เด็กหญิง วัชรี ศิลาคำ
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
7 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
72.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วนิชยา ระม้าย
2.เด็กหญิง จิตตราภรณ์ รสชาติ
3.เด็กหญิง เกษศิริ ชอบกล้า
1.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
 
35. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 (0103)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันย์ชนก เปาป่า
2.เด็กหญิง ภารดา ยาเคน
3.เด็กหญิง อรอุมา แช่มชื่น
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่
2 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ จิตสม
2.เด็กหญิง ชฎาพร บุตรมณี
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ถือศร
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
3 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มัลลิกา ถุงเชื้อ
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ เอี่ยมทรัพย์
3.เด็กหญิง กฤษฎาภรณ์ คณิต
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว นารี ไชยศล
4 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิดา บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง สิริกัญญาวงศ์ ดวงภมร
3.เด็กหญิง รัชดาภรณ์ เชื้อหอม
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
2.นาย ทองดี ชื่นตา
 
36. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 (0108)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา เกยมาศ
2.เด็กหญิง ศิรินธร ไชยพิมพ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ อยู่หลง
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
 
37. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0109)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ติญา วันเจริญ
2.เด็กหญิง พรพิมล ยอดทรัพย์
3.เด็กหญิง จินดารัตน์ จิตโสม
1.นางสาว วรรณภาพร หอมจำปา
2.นางสาว สุชาดา เหมือนพร้อม
 
38. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 (0127)
 
39. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0128)
 
40. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0135)
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ เสาร์ไล
2.เด็กหญิง กนิษฐา เอี่ยมสะอาด
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
2 โรงเรียนบ้านสามเส้า
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เป็นต่อ เขียวไสว
2.เด็กหญิง ปนัดดา พลหาญ
1.นางสาว วรรณนิศา นาคใหญ่
2.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
3 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนิตย์ เฮงแก้ว
2.เด็กหญิง ศรสวรรค์ แสงพันธ์ุตา
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว เกษรา นวนชื่น
4 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย คมเพชร นามโคตร
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ชอบกล้า
1.นาง รัตนา ศรีพอ
 
41. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0160)
 
42. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0162)
 
43. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 (0164)
1 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ปานประชาติ
2.เด็กหญิง ธนิดา คุพันธ์
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาง จินตนา นุริตานนท์
2 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรเทพ หงษ์สุวรรณ
2.เด็กหญิง อรวรรณยา ชัยสอน
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
3 โรงเรียนบ้านชำม่วง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณลักษณ์ เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง เปรมฤทัย นะวะคำ
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
2.นาง มยุรี สมานพันธ์
4 โรงเรียนบ้านโดนอาว
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษกร นามอุทา
2.เด็กหญิง นภัทร เนียมมูล
1.นาง บุญเรือน จันทร์พลงาม
2.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
5 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
80.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นภัทร โภคพันธ์
2.เด็กหญิง ปัทมาพร เนียมจิตร
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
6 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เอกพล ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิง เมขลา กันนอก
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
7 โรงเรียนบ้านจานเลียว
77.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ดลยุตน์ วงศ์วรรณา
2.เด็กหญิง ณภัทร นิวาท
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นางสาว กรติกา มูลคำ
8 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
74.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ วิมาน
2.เด็กหญิง ปิยะภรณ์ มีพันธ์
1.นาง ปุณยุนช ยวนใจ
2.นาย สมพล นุริตานนท์
9 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
72.50
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ถ้วนครบ
2.เด็กหญิง ขวัญพิชา กิ่งแก้ว
1.นาง ทิวาวรรณ วันดี
10 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
72.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ประมุข แก้วดี
2.เด็กหญิง ปาลิตา พงษ์วัน
1.นาย นพดล อุตรักษ์
11 โรงเรียนบ้านผือ
71.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐพร ยาน้ำคำ
2.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
12 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
70.05
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ กาศรี
2.เด็กหญิง ชลธิชา บุญเหลือ
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
13 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
70.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ฉัตรโชค โภคพันธ์
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ ถุงจันทร์
1.นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
2.นาง ละอองจิตร ศรีมันตะ
14 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
68.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วรรณชัย โม่บุตร
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พุ่มพล
1.นาย บุญมา ปุญญา
2.นาย ชัชวาลย์ งามล้วน
15 โรงเรียนบ้านสามเส้า
67.00
15
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย นรากูล นาคคำ
2.เด็กหญิง โกลันยา วันดอน
1.นาง จริยานุช แอกทอง
2.นาง ลำใย เหลืองงาม
16 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
65.00
16
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รัตนากร คุ้มแก้ว
2.เด็กหญิง ชนน์นิภา อ่อนทรวง
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
2.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
 
44. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 (0165)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทองพูน ไกรจักร์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ดาวใสย์
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภิรมย์ จำพันธ์
2.เด็กหญิง จินตนา กองแก้ว
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
3 โรงเรียนบ้านชำม่วง
91.73
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กหญิง ภัณฑิรา นะวะคำ
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
4 โรงเรียนบ้านจานเลียว
91.50
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ จีระออน
2.เด็กหญิง ณิชาวรรณ เขาภูเขียว
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
5 โรงเรียนบ้านสามเส้า
91.33
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กริชชัย พุ่มพล
2.เด็กหญิง ชญานิน แก้วพวงดี
1.นาง จริยานุช แอกทอง
2.นางสาว วรรณนิศา นาคใหญ่
6 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
90.66
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรัณยภาส พรมนต์
2.เด็กหญิง นันทิชา สุโสภา
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว นุชนภา ฉ่ำมณี
7 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
90.50
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษดา แตะต้อง
2.เด็กหญิง นิตติยา ยอดศรี
1.นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
2.นาย จักรกฤษณ์ เทียมจิตร
8 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
89.20
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ผดุงศักดิ์ จันทสมุทร
2.เด็กหญิง รจนารถ เอี่ยมทรัพย์
1.นาง ปุณยุนช ยวนใจ
2.นาย สมพล นุริตานนท์
9 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
88.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ กลิ่นทอง
2.เด็กหญิง ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นางสาว นารี ไชยศล
10 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
87.83
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤตพล มีพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทราริณี ปานประชาติ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
11 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
87.67
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชญานนท์ ลาพันธ์
2.เด็กหญิง พัชราภา ไชยชนะ
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
2.นางสาว ณัพฐอร คำเสน
12 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
84.33
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โชคทวี ปานประชาติ
2.เด็กหญิง อุไรวรรณ วรรณศรี
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
13 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
84.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุฒิ แทนหอม
2.เด็กหญิง พิมพ์กานต์ พาลี
1.นาย บุญมา ปุญญา
2.นาย ชัชวาลย์ งามล้วน
14 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
82.00
14
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัษฐาพร แสงงาม
2.เด็กหญิง พจมาน จันทร์อินทร์
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
15 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
81.60
15
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ไตรภพ
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ นามประกาย
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาง รัตนา ศรีสังข์
16 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
80.83
16
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ป้อมเพชร น้อยแจง
2.เด็กหญิง สริตา ชินวงษ์
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
17 โรงเรียนบ้านผือ
80.50
17
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิโรจน์ สีมา
2.เด็กหญิง สุจิรา วรรณเพ็ญ
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
2.นาง พิสมัย ทองโพธิืศรี
 
45. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (0166)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดำรงพล เนตรน้อย
2.เด็กหญิง วิจิตรา กาลพันธ์
1.นาง นลินี ศรีนุเคราะห์
2.นาย สถาบัน แวววงค์
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ หิงทอง
2.เด็กหญิง วิมล ไชยขันตรี
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว นารี ไชยศล
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไพรวรรณ เนียมจิตร
2.เด็กหญิง วิชุดา ไชย์พรมมี
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาย แผน โสดาโคตร
4 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรายุ ครองเมือง
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ศรีมาศ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สังวาลย์ นามแดง
5 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทัพไท เวียงสมุทร
2.เด็กหญิง เอื้อมพร คำโสภา
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
 
46. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0167)
 
47. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0171)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรรณิกา วิลา
2.เด็กหญิง ดารุณี พรมด้วง
3.เด็กหญิง นันทนาวดี ขมหวาน
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะ เรืองเนตร
2.เด็กหญิง พรชนก นานวล
3.เด็กหญิง จิราพร วงเวียน
1.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
2.นาง กรรณิการ์ มั่นชาติ
 
48. การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 (0174)
1 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ ไชยปัดสา
2.เด็กชาย วีระวุฒิ ไชยปัดสา
1.นางสาว อณิษฐา ค่อมบุญ
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวินท์ ช่วยสุข
2.เด็กชาย ภัทรพล มั่นชาติ
1.นาย ศราวุธ จรเดช
3 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิติกร ชมเขาซอง
2.เด็กชาย ธนวันต์ พวงจันทร์
1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
4 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พนมพร แสงแดง
2.เด็กชาย พงศกร ถ้วนครบ
1.นางสาว กันตินันท์ เคารพ
5 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
86.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ จินาวัลย์
2.เด็กชาย ประพัฒน์พงษ์ ยุพา
1.นาย อักษรนันท์ อนันต์
6 โรงเรียนบ้านจานเลียว
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรีชา จันทร์ดี
2.เด็กชาย ภูมินทร์ แก้วแก่น
1.นาย ประกิต งามวิไล
7 โรงเรียนบ้านผือ
82.90
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภัทร ศิริเนาว์
2.เด็กชาย วิทวัฒน์ เจริญตาม
1.นาย บัวผัน กุลบุตร
8 โรงเรียนบ้านชำม่วง
82.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต พรมมาชาติ
2.เด็กชาย ทรงสิทธิ์ กิ่งวิชิต
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
9 โรงเรียนบ้านสามเส้า
82.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภควัต นาคยิ้ม
2.เด็กชาย วิรัตน์ ทิศชาติ
1.นาง นงคราญ จันทุมา
10 โรงเรียนบ้านโดนอาว
80.50
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณาวัฒน์ กาญจนะชาติ
2.เด็กชาย ธนวัตร สุตันตั้งใจ
1.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
11 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
80.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิวกร วงษ์ทอง
2.เด็กชาย ศุฑลวัฒน์ บุญเพิ่ม
1.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
12 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
80.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ธิอามาตย์
2.เด็กชาย ตะวัน ภูษา
1.นาย สมจิต ชาภักดี
13 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
80.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทัศนัย วงค์ประเมษฐ
2.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ไผ่เลี้ยง
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
14 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
75.50
14
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ จำมี
2.เด็กชาย อภิยุทธ อุภัยศรี
1.นาง ลัคนา คณากรณ์
15 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
75.00
15
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สรศักดิ์ ทุ่มพัฒน์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อินขุนทศ
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
 
49. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0175)
 
50. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0177)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิเดช องอาจ
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศรีน้ำอ้อม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ วันทวี
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระศักดิ์ ทองอ่อน
2.เด็กชาย สาทร ชูคำ
3.เด็กชาย นันทวุฒิ ชูคำ
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
3 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรรเพชญ คลังนอก
2.เด็กชาย ฤทธิชัย คะเชญชาติ
3.เด็กหญิง ภานุมาศ ปัญญา
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นาย บุญล้น พันธุ์คำ
 
51. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 (0181)
1 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุธ แทนหอม
2.เด็กชาย ขวัญชัย เทียนอ่อน
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิชาติ ยิ่งชาติ
2.เด็กชาย อภิวัตน์ แสงอรุณ
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรายุทธ บรรเทา
2.เด็กชาย เวหา ทาตะวัตร
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
4 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนา กล้าหาญ
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ คำทวี
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
5 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
89.25
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดนุพร ปริโยทัย
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ชัยเมือง
1.นาย สมัย ศรีพอ
6 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
84.85
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิงหา เนียมคำ
2.เด็กชาย ปิยเดช หวนคะนึง
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
7 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
84.40
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุธีร์ คูณสุข
2.เด็กชาย พิรชัช กายะชาติ
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
8 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
82.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สันธยา สงสาร
2.เด็กชาย สุชานันท์ นัยพัฒน์
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
9 โรงเรียนบ้านจานเลียว
81.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกราช ยอดพูน
2.เด็กชาย มานพ แสงแก้ว
1.นาย ประกิต งามวิไล
 
52. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0182)
 
53. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 (0184)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฑิฆัมพร อำนวยสุข
2.เด็กชาย จักรพันธ์ ศรีน้ำอ้อม
1.นาย สมจิต ชาภักดี
2 โรงเรียนบ้านจานเลียว
87.26
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกร กองร้อยอยู่
2.เด็กชาย ธนาคม สิทธิ
1.นาย ประกิต งามวิไล
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
82.88
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูบดี แสงกล้า
2.เด็กชาย อนุพงศ์ กันไชยชาติ
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
4 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
74.22
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย คุณานนต์ แทนหอม
2.เด็กชาย ถนอมทรัพย์ สาเทียน
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
5 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
65.26
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เกียรติภูมิ อุ่นจิตร
2.เด็กชาย อนันตชัย สีดาน้อย
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
6 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
62.74
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิทธิกร เกตุพงษ์
2.เด็กชาย ศุภสิทธิ์ ระกำ
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
7 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
61.33
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ ลำนาญใส
2.เด็กชาย ราชวงศ์ กาสา
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
 
54. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0185)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ พรมเสนา
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุพล
3.เด็กชาย สุติพงษ์ ทำพันธ์
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
 
55. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 (0190)
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุพจน์ กลมพันธ์
2.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ ทองบ่อ
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิทยา อนันต์
2.เด็กชาย วรวิทย์ ประเสริฐ
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
 
56. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 (0191)
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ นาคชาติ
2.เด็กหญิง อาทิตย์ ดวงโสภา
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วินัย ปริโยทัย
2.เด็กชาย ศรายุทธ ทองคับ
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
 
57. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0195)
 
58. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0197)
 
59. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น (0208)
 
60. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น (0209)
 
61. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น (0213)
1 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยรัตน์ โสช้าง
2.เด็กชาย กิตติพงศ์ คำทรัพย์
1.นางสาว เสาวนีย์ เจริญรักษ์
2.นางสาว ศิริมา สาเทียน
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว
93.10
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สาธิต อโนพันธ์
2.เด็กหญิง กรนิภา แก้วไพรวัลย์
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรี ไชยชนะ
2.เด็กชาย ไวกูรย์ ไชยพล
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
2.นาย นันทกฤษ กุมพันธ์
4 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อานนท์ เนียมไทย
2.เด็กชาย นวพล ม่วงกร
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
5 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนเทพ ครองพันธ์
2.เด็กหญิง นันทิดา สีบุญ
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นางสาว สังวาลย์ นามแดง
 
62. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0226)
 
63. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0231)
 
64. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 (0233)
 
65. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 (0234)
 
66. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0236)
1 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิทยา ยุทธพันธ์ 1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
 
67. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 (0237)
 
68. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 (0239)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
 
69. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (0240)
 
70. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0241)
1 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร พุ่มพล 1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรกฤษ สายบุญมี 1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
 
71. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0242)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรณษา พุ่มพล 1.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่
 
72. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 (0243)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาทิตย์ ช่วยมิตร
2.เด็กชาย กฤษดา บุญพอ
3.เด็กชาย อมรเทพ หาญกลาง
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาย สมจิต ชาภักดี
 
73. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 (0247)
 
74. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 (0248)
 
75. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 (0249)
 
76. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 (0250)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรสวรรค์ พรอินทร์
2.เด็กชาย สราวุธ กุจะพันธ์
3.เด็กหญิง ศศิธร วงษ์อนันต์
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาง สุจิตร นามบุตร
 
77. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 (0251)
 
78. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 (0262)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรลภัส พิมสาลา 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สีใส 1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
3 โรงเรียนบ้านผือ
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาฑิตา บัวแย้ม 1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
4 โรงเรียนบ้านโดนอาว
79.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐกรณ์ บุญมาเรือง 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
 
79. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 (0263)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภสร ภักพวง 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรพรต วิลา 1.นาย พนัส เทาศิริ
3 โรงเรียนบ้านผือ
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ อรรถวัน 1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
4 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
95.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชกร วัตตะกุมาร 1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
5 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
74.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ จันทจร 1.นาย ทองดี ชื่นตา
6 โรงเรียนบ้านสามเส้า
73.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ถิรวิทย์ นาคยอง 1.นางสาว สวนิต บุญลี
 
80. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (0265)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อันดามัน นิลเพชร 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สาธิต อ่อนทรวง 1.นาย พนัส เทาศิริ
 
81. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 (0268)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สลับศรี 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ แก้วธรรม 1.นาง เพ็ญประภา ตั้งมั่น
3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรัชญานันท์ กัลยาชาติ 1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
4 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
93.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมพร ศิลาคำ 1.นาง เจรียน ซึมรัมย์
5 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ิอนัญตญา จันทร์รัตน์ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
6 โรงเรียนบ้านผือ
88.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โชติกา หงส์สุวรรณ 1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
7 โรงเรียนบ้านชำม่วง
79.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ไชยนิล 1.นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
8 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
78.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ไชยศรีษะ 1.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
9 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
75.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศราวุฒิ พันธ์ท้าว 1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
10 โรงเรียนบ้านจานเลียว
74.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ แพงมา 1.นางสาว บุษราคัม จินาวัลย์
11 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
73.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรัทยา จำปารัตน์ 1.นาย ทองดี ชื่นตา
12 โรงเรียนบ้านโดนอาว
72.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อาทิตย์ พันธ์แก่น 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
13 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
71.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชุติมา วันสุข 1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
14 โรงเรียนบ้านสามเส้า
70.00
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุนันท์ ส้มหวาน 1.นาง จริยานุช แอกทอง
 
82. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 (0269)
1 โรงเรียนบ้านผือ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ โสชัย 1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพิมล ภักดีจุ 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยาณี กันตรง 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
4 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
92.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นงลักษ์ จันทร์ถอด 1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
5 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
91.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุภาวดี พุ่มพล 1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
6 โรงเรียนบ้านชำม่วง
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัณฑิรา ถิระโคตร 1.นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
7 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
89.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ เลียมเงิน 1.นาย พนัส เทาศิริ
8 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
88.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลธิชา สิมพร 1.นาย ทองดี ชื่นตา
9 โรงเรียนบ้านจานเลียว
87.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดา ชาลกุล 1.นางสาว บุษราคัม จินาวัลย์
10 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
86.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิดา เทพกัน 1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
11 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
85.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกษฤดี ภู่แย้ม 1.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
12 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
79.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุริยัน ฐานทอง 1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
13 โรงเรียนบ้านสามเส้า
78.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สารกิจ นาคเขียว 1.นางสาว สวนิต บุญลี
14 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่
76.00
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ จิตรวงค์ 1.ส.ต.ต. วริวุฒิ จันทกรณ์
15 โรงเรียนบ้านโดนอาว
75.00
15
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษติศักดิ์ ศิลาคำ 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
 
83. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 (0271)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลี หอมคำ 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
 
84. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 (0274)
 
85. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 (0275)
 
86. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 (0276)
 
87. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0277)
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะนันท์ โสช้าง 1.นาย ป้อง นามบุตร
2 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุริตา องอาจ 1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรภัทร กายะชาติ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
4 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นครินทร์ นามโคตร 1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
 
88. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 (0280)
 
89. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 (0281)
 
90. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 (0282)
 
91. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 (0283)
 
92. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (0284)
 
93. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 (0285)
 
94. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (0287)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ สมจิตร
2.เด็กหญิง กุลรัตน์ ทิพย์สมบัติ
3.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
4.เด็กหญิง สุพิชชา ผามะณี
5.เด็กหญิง วิลาวัณย์ มักสัน
6.เด็กหญิง อัมพิกา ดาราศาสตร์
7.เด็กหญิง ทัญธิดา วิลา
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
3.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
 
95. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 (0300)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เดือนแรม แพงศรี 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
2 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ เสนาพันธ์ 1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
3 โรงเรียนบ้านสามเส้า
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชัยยุทธ นาคชัย 1.นางสาว สวนิต บุญลี
 
96. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 (0307)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์สุดา แก้วคำ
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ไชยสิทธิ์
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
2 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิภา จำพันธ์
2.เด็กหญิง วรรณวิศา ธานี
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
3 โรงเรียนบ้านผือ
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์ฒิมา ขันสัง
2.เด็กหญิง รัชฎา ทะโท
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
4 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
91.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
2.เด็กหญิง จินตพร หอยสังข์
1.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
2.นาง ปรมา พันธุ์คำ
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
2.เด็กหญิง อรวรินทร์ โคสา
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
6 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
72.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิวตา เนียมจิตร
2.เด็กหญิง อริสา แก้วกรอง
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
 
97. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 (0308)
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ บานชื่น
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เนียมพันธ์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาคริยา มูลทอง
2.เด็กหญิง สุธิดา บรรพบุตร
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
3 โรงเรียนบ้านผือ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิชุดาพร กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง นงคราญ คุณนาบาล
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
4 โรงเรียนบ้านชำม่วง
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพรรษา คำมุงคุล
2.เด็กหญิง พิชญานิน ตรีสา
1.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
2.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
5 โรงเรียนบ้านสามเส้า
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรนิภา จันทารมณ์
2.เด็กหญิง รัตนาวดี แสงจันทร์
1.นาง สังวาล วารสุข
6 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อินทรา ระมาย
2.เด็กหญิง พลอยชมพู ประหา
1.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
2.นาง ไพบูรณ์ พูลเพิ่ม
7 โรงเรียนบ้านจานเลียว
78.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อทิตยา ธรรมเจริญ
2.เด็กหญิง สุนิสา บัวงาม
1.นางสาว บุษราคัม จินาวัลย์
8 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
77.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง แพรวพลอย บุญเพิ่ม
2.เด็กหญิง ดาราวรรณ ทำพันธ์
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
9 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
75.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุชาวดี ไชยบุญเรือง
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ ไชยขันตรี
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นางสาว นารี ไชยศล
 
98. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 (0309)
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา พรหมชาติ
2.เด็กหญิง สโรชา ยอดสิงห์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวันนี มาศศรี
2.เด็กหญิง วรรณิสา ภูพะมูล
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณพร สมเพชร
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ กายะชาติ
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
4 โรงเรียนบ้านสามเส้า
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารีย์ยา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง พลอยพรรณ สมเพ็ชร
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
 
99. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 (0310)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดาริกา แสงสุวรรณ 1.นาย สุเพียบ นาคคำ
 
100. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 (0311)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นะรื่นรัมย์
2.เด็กหญิง บัณฑิตา สายไชยสาน
3.เด็กหญิง ญาณิศา ศรีใส
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
2 โรงเรียนบ้านผือ
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
2.เด็กชาย นรินธรณ์ เวชการ
3.เด็กชาย ศราวุฒิ พุดทา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
 
101. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 (0312)
1 โรงเรียนบ้านผือ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตะวัน ศรีสวย
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ ทองจำรูน
3.เด็กชาย อภิเชษฐ์ รัตนะ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
2 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศราวุทธ พันธ์ท้าว
2.เด็กชาย อัษฐากร แสงงาม
3.เด็กชาย จิรเดช ด้วงโสภา
1.นาย ธนบัตร พรมมาสุข
 
102. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 (0313)
 
103. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 (0314)
 
104. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 (0315)
 
105. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 (0316)
 
106. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 (0317)
 
107. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 (0323)
 
108. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 (0324)
 
109. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 (0325)
 
110. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 (0326)
 
111. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 (0327)
 
112. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 (0328)
 
113. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 (0329)
 
114. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 (0330)
 
115. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 (0331)
 
116. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 (0332)
 
117. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 (0333)
 
118. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 (0334)
 
119. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 (0335)
 
120. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 (0336)
 
121. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 (0337)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรากร วันคาร 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
 
122. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 (0338)
 
123. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 (0339)
 
124. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 (0341)
 
125. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 (0343)
 
126. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 (0345)
 
127. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 (0347)
 
128. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 (0348)
 
129. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 (0352)
1 โรงเรียนบ้านผือ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ยอดโพธิ์ 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ พลสี 1.นางสาว สุทธินันท์ สวพันธ์ุโภคิน
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชยธร แก้วคำ 1.นาย เสกสรร ธรรมบุตร
4 โรงเรียนบ้านจานเลียว
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ประพันธ์ แสนสุริยา 1.นาย วสันต์ นาคเสน
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ระกำ 1.นางสาว ยุวเรศ ขุขันธ์เขต
 
130. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 (0353)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สนทยา สุดสุข 1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จินดากร ปานประชาติ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
3 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ คืนผล 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
 
131. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 (0369)
1 โรงเรียนบ้านจานเลียว
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ มณีกัลย์ 1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
76.50
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สถาพร สิมาวัน 1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
3 โรงเรียนบ้านผือ
74.50
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุชิต อ่อนทรวง 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
4 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
68.33
4
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จินดาพร วิเวษ 1.นาย นพดล อุตรักษ์
 
132. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 (0370)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ ถือผล 1.นาย ณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ
2 โรงเรียนบ้านผือ
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรัญญา อ่วมอิ่ม 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
3 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา อ่อนทรวง 1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
4 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
79.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุธาสินี บัวชม 1.นาย โผน ธรรมทวี
5 โรงเรียนบ้านชำม่วง
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ประภาวิณี ครองยุทธ 1.นาง มยุรี สมานพันธ์
6 โรงเรียนบ้านสามเส้า
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร 1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
7 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วิลาวรรณ ไชยรัตน์ 1.นาย เสกสรร ธรรมบุตร
8 โรงเรียนบ้านจานเลียว
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา ธรรมนิยม 1.นาย ศิริ สืบหล้า
9 โรงเรียนบ้านโดนอาว
74.50
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ชูเชื้อ 1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
10 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
74.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รุ้งฟ้า จันทาทอง 1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
11 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
73.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง คณิตา ปัญญะชาติ 1.นางสาว ยุวเรศ ขุขันธ์เขต
12 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
69.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วิชุดา นวนคำ 1.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
13 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
68.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เฟื่องฟ้า สีใส 1.นางสาว รัชนูญ มูลคำ
 
133. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 (0371)
1 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทริกา ครองยุทธ 1.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เมธาวี ยินธนานนท์ 1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา ชื่นใจ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
4 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
92.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา แก้วคำ 1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
5 โรงเรียนบ้านสามเส้า
89.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชิตา นาคยอง 1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
6 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
88.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยาณี ยี่สุ่น 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
7 โรงเรียนบ้านโดนอาว
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ไชยเดช 1.นาง ฉวีวรรณ เศรษฐวิบูลย์
 
134. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 (0372)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุธิดา นาราช 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลิสา ประสิทธิ์ 1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
3 โรงเรียนบ้านโดนอาว
79.66
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรรณวิสา เจือพันธ์ 1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
4 โรงเรียนบ้านจานเลียว
76.25
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อภัสรา ทัณโท 1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
5 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
75.66
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เขมจิรา สมเพชร 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
6 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
75.25
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุวนัน ทองแกะ 1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
7 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
74.75
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จิตรานุช สายสุนา 1.นาย เกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร
8 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
74.50
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ไอลัดดา มีแววแสง 1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
9 โรงเรียนบ้านสามเส้า
72.66
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นาคชัย 1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
10 โรงเรียนบ้านผือ
67.50
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อนุวรรณ จำปานันท์ 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
11 โรงเรียนบ้านชำม่วง
65.00
11
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อภิญญา ศรีนาม 1.นาง มยุรี สมานพันธ์
12 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
60.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นันทิญา จันทกาญจน์ 1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
 
135. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0373)
1 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร ชาวสระใคร 1.นาง ผจงจิต โทวาท
 
136. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0374)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
83.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันธิดา จิตรบรรเทิง 1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
2 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภา คอระอุด 1.นาย สมกาญจน์ คำภา
3 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อาทิตยา ธรรมชาติ 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
77.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรรณภา มิชัย 1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว
74.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ลักษิณา ขมหวาน 1.นาง พันทิพา ศรีสุข
6 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
71.50
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กมลรัตน์ เนียมคำ 1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
7 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
70.70
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง มานิตา พันโนฤทธิ์ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
 
137. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 (0375)
1 โรงเรียนบ้านผือ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
2.เด็กชาย ประกาศิต ยอดพูน
3.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีอุุทุมพร
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
5.เด็กชาย เมธพนธ์ อะโนนาม
6.เด็กชาย ณัฐพล ยอดโพธิ์
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ คุณนาบาล
8.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีบุรี
9.เด็กหญิง สุภาวดี ยอดพูน
10.เด็กหญิง อรจันทร์ ขุนทอง
11.เด็กหญิง เบญญาภา สายโน
12.เด็กหญิง มัทนา ศรีอุทุมพร
13.เด็กหญิง อนุวรรณ ยี่สุ่นหอม
14.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ วรรณทวี
15.เด็กหญิง กุลวรา หวังก่อกลาง
16.เด็กหญิง สุนารี ศรีสวย
17.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิต
18.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
19.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาสศรี
20.เด็กหญิง วิดารัตน์ สุนประโคน
21.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
22.เด็กหญิง ศุภาพิชย์ หงษ์สุวรรณ
23.เด็กหญิง ลธิตา วันพุฒ
24.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงห์
25.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
26.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ยอดจารย์
27.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงตา
28.เด็กหญิง นิยาพร โภคพันธ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
4.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
5.นาย บัวผัน กุลบุตร
6.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
 
138. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 (0376)
 
139. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 (0377)
 
140. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 (0378)
 
141. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 (0379)
 
142. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 (0395)
 
143. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 (0396)
 
144. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 (0398)
 
145. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 (0399)
 
146. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 (0400)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยพร คำดี
2.เด็กชาย ธนภัทร ป้องชนะ
3.เด็กชาย นันทวุฒิ แย้มทรัพย์
4.เด็กหญิง นารี หวลคะนึง
5.เด็กหญิง ปนิดา บุญเพิ่ม
1.นาย ชัยวัฒน์ จันพริ้ง
2.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
2 โรงเรียนบ้านสามเส้า
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โชคชัย นาคยอง
2.เด็กหญิง รัตติกาล ชนะวงค์
3.เด็กหญิง ปรารถนา ทำจันทร์
4.เด็กหญิง มัณฑนา องอาจ
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ธะนะสิทธิ์
1.นาง สังวาล วารสุข
2.นาง ลำใย เหลืองงาม
3 โรงเรียนบ้านชำม่วง
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิศักดิ์ คำประเสริฐ
2.เด็กชาย ฐาปกรณ์ ต้นงอ
3.เด็กชาย ธนกร มวลสุข
4.เด็กชาย ศักดิ์ชัย ศรีผ่องใส
5.เด็กหญิง ชนัญชิตา ปิ่นคล้าย
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
4 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
50.00
4
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ไชยสิทธิ์ คำกิง
2.เด็กชาย ณัฐพล ผาโท
3.เด็กชาย นิพกร ถนอม
4.เด็กชาย กฤษภาพร จันทกุล
5.นาย ธนากร งามศิริ
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
 
147. การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 (0404)
 
148. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 (0500)
 
149. การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 (0501)
 
150. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 (0502)
 
151. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 (0503)
 
152. การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 (0504)
 
153. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 (0505)
 
154. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 (0506)
 
155. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 (0507)
 
156. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 (0508)
 
157. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 (0509)
 
158. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 (0601)
 
159. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 (0602)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ เพชรสุริยวงศ์ 1.นางสาว ยุวเรศ ขุขันธ์เขต
 
160. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0603)
1 โรงเรียนบ้านสามเส้า
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรเกียรติ นาคใหญ่ 1.นางสาว นฤมล โสดาโคตร
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนธรณ์ ทรงแก้ว 1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
 
161. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 (0604)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ จอมกลาง 1.นาง อารยา บุญโฮม
2 โรงเรียนบ้านจานเลียว
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปรางทอฝัน พวงพันธ์ 1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
3 โรงเรียนบ้านสามเส้า
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศินา โคตรทิพย์ 1.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่
4 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เมินดี 1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
5 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
76.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุริษา กายชาติ 1.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
6 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
75.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี ครองพันธ์ 1.นางสาว ยุวเรศ ขุขันธ์เขต
 
162. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0605)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศินา มาวิเลิศ 1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรธิตา นิราพันธ์ 1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
3 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพัตรา ทองคำ 1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
4 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา สว่าง 1.นาย อินทวา นันทะสาร
5 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
82.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง คัทรินทร์ เกตุพงษ์ 1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
6 โรงเรียนบ้านสามเส้า
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประพิชญา เสียงเสนาะ 1.นางสาว นฤมล โสดาโคตร
 
163. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 (0643)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญล้อม
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วจินดา
3.เด็กชาย สันติภาพ บุตดีแพง
4.เด็กชาย สุโข หวลคนึง
5.เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ หวลคนึง
1.นาย ชัยวัฒน์ จันพริ้ง
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
3.นาย จักราวุธ ศรีสุข
 
164. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย (0702)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิด วันเจริญ
2.เด็กชาย อาทิตย์ ยอดสิงห์
3.เด็กชาย ชาญชัย วงมาเกษ
1.นาง สุภาพงษ์ ดวงดี
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
2 โรงเรียนบ้านชำม่วง
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองแต้ม
2.เด็กชาย มงคลกิตต์ ภาระผล
3.เด็กชาย ชัยประดิษฐ์ ดวงน้อย
1.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
3 โรงเรียนบ้านจานเลียว
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูนิวัฒน์ สังทอง
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ ระยาย่อย
3.เด็กหญิง จารุวรรณ อุทธาธรณ์
1.นาง รัญจวน งามวิไล
2.นาง แหวน สุวรรณชาติ
4 โรงเรียนบ้านสามเส้า
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คฑาวุฒิ เนืองชาติ
2.เด็กชาย สิงหา บริสุทธิ์
3.เด็กหญิง สุมิตรา นาคใหญ่
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง พัชรี ทองแม้น
5 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
88.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรดา อุ่นจิตร
2.เด็กหญิง ชลธิชา กันหาเรือง
3.เด็กหญิง ปาริฉัตร ทองสุทธิ์
1.นาง จินตนา สุระเสน
2.นางสาว สุพัฒตรา เครือบุตร
6 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
87.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรัตถกร กายชาติ
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กายะชาติ
3.เด็กหญิง นิรมัย เกตรัตน์
1.นาง จันทร์สร ศิริพันธ์
2.นาย นพดล อุตรักษ์
7 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
86.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพงศ์ ป้องนางชัย
2.เด็กชาย พยุงศักดิ์ จันทร์หอม
3.เด็กชาย ธาราเทพ ชาวสระใคร
1.นางสาว นฤมล ชาวกระเดียน
2.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
8 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
85.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ นาคชาติ
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ หลวงเดช
3.เด็กชาย อัณณพ มีพันธ์
1.นางสาว วรนุช ศรเพชร
9 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
84.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ระพีพัฒน์ รุ่งคำ
2.เด็กชาย กันตวิชญ์ สมเพ็ชร
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ มะนาศรี
1.นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
2.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
10 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
83.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุทธคุณ จีนพันธ์
2.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ วงค์ไชยา
3.เด็กชาย ณัฐกรณ์ บุญพอ
1.นางสาว เพ็ญนี จุลพล
2.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
82.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติพร สีดา
2.เด็กหญิง อริษา เทพศิริ
3.เด็กหญิง ประภาสิริ ทานุวัตร์
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นางสาว ขวัญฤดี เนียมพันธ์
12 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
78.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จิรายุทธ สำราญอินทร์
2.เด็กชาย พงษ์อนันต์ ดวงมาลา
3.เด็กชาย วีระชัย เนียมคำ
1.นาง รำไพ ประวัน
2.นาง ลำดวน อ่อนทรวง
13 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
76.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วิสสณุ ครองพันธ์
2.เด็กชาย ฐิติวุฒน์ ครองเมือง
3.เด็กชาย อรรถพล พระสว่าง
1.นาง มณีวรรณ บุญทศ
2.นาง สุวิมล มันทราช
14 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
75.00
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี พระประฐม
2.เด็กหญิง นรากร พระประฐม
3.เด็กหญิง นิติยา ราชโสภา
1.นาง ธนิดา ยอดจันทร์
15 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
68.00
15
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนบุรินทร์ บรรเทา
2.เด็กชาย นิวัตน์ จรรยากรณ์
3.เด็กชาย วันชัย ผักใหม
1.นาง นิยม ภูโท
2.นาง สุดใจ ศรีประดิษฐ์
16 โรงเรียนบ้านผือ
67.00
16
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อดิศร ย่อมพันธ์
2.เด็กชาย ปาราเมศ มั่นพุด
3.เด็กชาย ธนานพ วงษ์กะสาร
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
 
165. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย (0703)
1 โรงเรียนบ้านชำม่วง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุริยา คำแน่น
2.เด็กหญิง สโรชา สีภูงา
3.เด็กหญิง ปริมปรีดา อารีเอื้อ
1.นาง อิสรีย์ ชาวนา
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ นามอุทา
2.เด็กหญิง ญานิสา มาอินทร์
3.เด็กหญิง ภัทรนันท์ วันยอด
1.นาง อุราภรณ์ มิ่งสอน
2.นาง ดวงจิตร วังทอง
3 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธีริศรา แก้วกอง
2.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ถือศร
3.เด็กหญิง วิชญาดา เพชรสุริยวงศ์
1.นาง สอิ้ง เพชรสุริยวงศ์
2.นาง รจนา แก้วกำไร
4 โรงเรียนบ้านจานเลียว
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชธินาถ โภคะชาติ
2.เด็กหญิง สุรัสวราตรี ภักพวง
3.เด็กหญิง พีรดา พรมมะ
1.นาง แหวน สุวรรณชาติ
2.นาง รัญจวน งามวิไล
5 โรงเรียนบ้านสามเส้า
88.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิรุธ มณีสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ภูมิพันธ์
3.เด็กหญิง ณัฐริกา ปิ่นเกิด
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง พัชรี ทองแม้น
6 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
87.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรัสรวี นามขุน
2.เด็กหญิง ชญานิศ รูปงาม
3.เด็กหญิง ลักษณพร กิ่งบรรเทา
1.นาง สุดใจ ศรีประดิษฐ์
2.นาง นิยม ภูโท
7 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
87.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ ทำจันทร์
2.เด็กหญิง พิชราพร กันทอง
3.เด็กหญิง โสรญา แทนหอม
1.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
2.นางสาว จิตนภา สารีบุตร
8 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
86.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กฤตติยาพร กระแสโสม
2.เด็กหญิง จันทภา วันศรี
3.เด็กหญิง จารุพร สาระพล
1.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
2.นางสาว ฑิฆัมพร จันทะคำแพง
9 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
85.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพชณิชา พรมคุณ
2.เด็กหญิง กุญรัตน์ ทุ่มพัฒน์
3.เด็กหญิง กุลยา มาลัย
1.นาง จินตนา สุระเสน
2.นางสาว สุพัฒตรา เครือบุตร
10 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
84.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แพรวา เพชรินทร์
2.เด็กหญิง วราภรณ์ เรืองเดช
3.เด็กหญิง อมลวรรณ์ ดอบุตร
1.นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
2.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
11 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
83.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี เทพพล
2.เด็กหญิง วรัญญา เขียวหอม
3.เด็กหญิง โสภิตรา โยตะสิงห์
4.เด็กหญิง โสภิตรา โยตะสิงห์
1.นาง เสวียน ไชยปัญญา
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
12 โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่
78.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กมลนิตย์ พลทัน
2.เด็กหญิง วิยดา สิทธิยา
3.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ศรเพ็ชร
1.ด.ต.หญิง เรณู ทองเลิศ
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
76.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย มิ่งแมน ถือเครือ
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยชาติ
3.เด็กหญิง ธนาภา เจริญพร
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นางสาว ขวัญฤดี เนียมพันธ์
14 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
75.00
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ลินดา เนียมจิตร
2.เด็กหญิง ปณิศรา ทำพันธ์
3.เด็กหญิง อธิชา โภคพันธ์
1.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
2.นาง กรรณิการ์ มั่นชาติ
15 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
74.00
15
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เมธาวี พงษ์สุระ
2.เด็กหญิง โสรยา บุญทอง
3.เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร ปานประชาติ
1.นาง พนิตตา จันมา
2.นาง สุวิมล มันทราช
16 โรงเรียนบ้านผือ
73.00
16
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จิรภิญญา พันผา
2.เด็กหญิง อรอุมา อินทองชู
3.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ รัตนะ
1.นาง ระวีวรรณ แววดี
17 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
72.00
17
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รัฐพล คำมล
2.เด็กชาย วรายุทธ อรรคบุตร
3.เด็กหญิง เนตรนภา คำมล
1.นาง ธนิดา ยอดจันทร์
18 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
0.00
18
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ทิวาวรรณ หวนคะนึง
2.เด็กหญิง สุชาดา ย่อมพันธ์
3.เด็กหญิง น้ำทิพย์ มั่นชาติ
1.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
2.นาง ปรมา พันธุ์คำ
 
166. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 (0721)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ หวนคนึง 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรแก้ว 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
 
167. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 (0731)
1 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประเสริฐพร พิมสาลา 1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
2 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรวุฒิ ประสงค์ 1.นาย แผน โสดาโคตร
 
168. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (0732)
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิสา ศิริชนะ 1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
86.50
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ ยิ่งชาติ 1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
3 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
79.20
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รุ้งทิพย์ สุนา 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
4 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
73.60
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อรพิน ศรีพันธ์ 1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
5 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
63.60
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง มานิตา พันโนฤทธิ์ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
 
169. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 (0734)
1 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงฤทัย มั่นเสริม
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ จินดาชาติ
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นางสาว อุบล รัตนะ
 
170. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 (0736)
1 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
83.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เขมจิรา แสงเพ็ชร 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
2 โรงเรียนบ้านผือ
78.40
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุวรรณี ขันทอง 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
3 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
77.60
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เบญญาภา แสนสุขใส 1.นาย ป้อง นามบุตร
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
75.50
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปิณิดา วันศรี 1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธ์
5 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภัชญา ณะนิมิตร 1.นางสาว อุบล รัตนะ
 
171. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 (0737)
1 โรงเรียนบ้านจานเลียว
84.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภชัย เสาสี 1.นาย ศิริ สืบหล้า
2 โรงเรียนบ้านโดนอาว
83.25
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต เนระจุล 1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
3 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
80.80
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยปรีชา นิสัยดี 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
4 โรงเรียนบ้านผือ
69.40
4
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ นวนกลิ่น 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
5 โรงเรียนชนะใช้กิจการ
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย พีรภัทร กายะชาติ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
 
172. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 (0747)
 
173. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 (0748)
 
174. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 (0749)
 
175. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 (0750)
 
176. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 (0751)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุพงษ์ เชื้อเมฆ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ สุโสภา
3.เด็กหญิง ปภัสสร วงษ์ไชยพิพัฒน์
4.เด็กหญิง วีรวรรณ ไผ่เรือง
5.เด็กหญิง อภิสมัย สนิท
1.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
2 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภา วงศ์เลิศสุวรรณ
2.เด็กหญิง นราธิป นวนคำ
3.นาย ดนัยวุฒิ ศรฤทธิ์
4.นาย วัชรินทร์ ศิลาคำ
5.นาย ศรันท์ พิมพ์สระน้อย
1.นางสาว ยุวดี ฤาษี
2.นางสาว สุลัดดา ธงชัย