พิมพ์ผลแยกตามโรงเรียน


1. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด

174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กิติกร ชมเขาซอง
2.เด็กชาย ธนวันต์ พวงจันทร์
1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สิงหา เนียมคำ
2.เด็กชาย ปิยเดช หวนคะนึง
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สุพจน์ กลมพันธ์
2.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ ทองบ่อ
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ นาคชาติ
2.เด็กหญิง อาทิตย์ ดวงโสภา
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัตนากร คุ้มแก้ว
2.เด็กหญิง ชนน์นิภา อ่อนทรวง
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
2.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ กลิ่นทอง
2.เด็กหญิง ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นางสาว นารี ไชยศล
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ กลิ่นทอง
2.เด็กหญิง ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นางสาว นารี ไชยศล
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย อัมรินทร์ หิงทอง
2.เด็กหญิง วิมล ไชยขันตรี
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว นารี ไชยศล
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย อัมรินทร์ หิงทอง
2.เด็กหญิง วิมล ไชยขันตรี
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว นารี ไชยศล
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ชุติมา วันสุข 1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุริยัน ฐานทอง 1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
2.เด็กหญิง จินตพร หอยสังข์
1.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
2.นาง ปรมา พันธุ์คำ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุชาวดี ไชยบุญเรือง
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ ไชยขันตรี
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นางสาว นารี ไชยศล
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุชาวดี ไชยบุญเรือง
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ ไชยขันตรี
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นางสาว นารี ไชยศล
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สถาพร สิมาวัน 1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง เมธาวี ยินธนานนท์ 1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง นันทิญา จันทกาญจน์ 1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กมลรัตน์ เนียมคำ 1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ ยิ่งชาติ 1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุพัตรา ทองคำ 1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประสิทธิ์
2.เด็กชาย วัชระ จันทะรินทร์
3.เด็กหญิง ภาวินี ปะวันนา
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย นนทการ ขนอ่อน
2.เด็กหญิง อภิญญา อินทร์ชื่น
3.เด็กหญิง นภสร พรมแดง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุทธิดา มั่นชาติ
2.เด็กหญิง จินดาหรา กะไรมเณ
3.เด็กหญิง เพ็ญนภา โกศล
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อรจิรา พรมแดง
2.เด็กหญิง ชลธิชา ไชยช่วย
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อรจิรา พรมแดง
2.เด็กหญิง ชลธิชา ไชยช่วย
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วีระพล ใจเครือ
2.เด็กหญิง จันทกานติ์ เดสันเทียะ
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วีระพล ใจเครือ
2.เด็กหญิง จันทกานติ์ เดสันเทียะ
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัลยา ประกาเวสูง
2.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัลยา ประกาเวสูง
2.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัฐภูมิ สารมะโน
2.เด็กชาย อนวัช เอี่ยมทรัพย์
3.เด็กหญิง นริศรา คำบุญเบ้า
4.เด็กหญิง ดาวนภา กาญจนะชาติ
5.เด็กหญิง นภารัตน์ สินชู
6.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย เสงี่ยม หนูนวล
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัฐภูมิ สารมะโน
2.เด็กชาย อนวัช เอี่ยมทรัพย์
3.เด็กหญิง นริศรา คำบุญเบ้า
4.เด็กหญิง ดาวนภา กาญจนะชาติ
5.เด็กหญิง นภารัตน์ สินชู
6.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย เสงี่ยม หนูนวล
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัฐภูมิ สารมะโน
2.เด็กชาย อนวัช เอี่ยมทรัพย์
3.เด็กหญิง นริศรา คำบุญเบ้า
4.เด็กหญิง ดาวนภา กาญจนะชาติ
5.เด็กหญิง นภารัตน์ สินชู
6.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย เสงี่ยม หนูนวล
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุกัญญา ขันพันธ์
2.เด็กหญิง รัชนีวรรณ บุญศักดิ์
3.เด็กหญิง ธนัตดา โภคพันธ์
4.เด็กหญิง นงนุช ไชยขันตรี
5.เด็กหญิง เพ็ชรรีย์ พันธ์ทอง
6.เด็กหญิง อรัญญา ชมบุญ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นาย สุธร อัตพงษ์
3.นาย ประยงค์ วิชาดี
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุกัญญา ขันพันธ์
2.เด็กหญิง รัชนีวรรณ บุญศักดิ์
3.เด็กหญิง ธนัตดา โภคพันธ์
4.เด็กหญิง นงนุช ไชยขันตรี
5.เด็กหญิง เพ็ชรรีย์ พันธ์ทอง
6.เด็กหญิง อรัญญา ชมบุญ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นาย สุธร อัตพงษ์
3.นาย ประยงค์ วิชาดี
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุกัญญา ขันพันธ์
2.เด็กหญิง รัชนีวรรณ บุญศักดิ์
3.เด็กหญิง ธนัตดา โภคพันธ์
4.เด็กหญิง นงนุช ไชยขันตรี
5.เด็กหญิง เพ็ชรรีย์ พันธ์ทอง
6.เด็กหญิง อรัญญา ชมบุญ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นาย สุธร อัตพงษ์
3.นาย ประยงค์ วิชาดี
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
2.เด็กหญิง สร้อยระย้า อาสม
3.เด็กหญิง จริยา วาระสิทธิ์
1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
2.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง มัลลิกา ถุงเชื้อ
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ เอี่ยมทรัพย์
3.เด็กหญิง กฤษฎาภรณ์ คณิต
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว นารี ไชยศล
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง มัลลิกา ถุงเชื้อ
2.เด็กหญิง สิริรัตน์ เอี่ยมทรัพย์
3.เด็กหญิง กฤษฎาภรณ์ คณิต
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว นารี ไชยศล
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ทิวาวรรณ หวนคะนึง
2.เด็กหญิง สุชาดา ย่อมพันธ์
3.เด็กหญิง น้ำทิพย์ มั่นชาติ
1.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
2.นาง ปรมา พันธุ์คำ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ทิวาวรรณ หวนคะนึง
2.เด็กหญิง สุชาดา ย่อมพันธ์
3.เด็กหญิง น้ำทิพย์ มั่นชาติ
1.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
2.นาง ปรมา พันธุ์คำ
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จักรกฤษ สายบุญมี 1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย อานนท์ เนียมไทย
2.เด็กชาย นวพล ม่วงกร
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย อานนท์ เนียมไทย
2.เด็กชาย นวพล ม่วงกร
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สรรเพชญ คลังนอก
2.เด็กชาย ฤทธิชัย คะเชญชาติ
3.เด็กหญิง ภานุมาศ ปัญญา
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นาย บุญล้น พันธุ์คำ
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สรรเพชญ คลังนอก
2.เด็กชาย ฤทธิชัย คะเชญชาติ
3.เด็กหญิง ภานุมาศ ปัญญา
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นาย บุญล้น พันธุ์คำ
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ประสิทธิ์
2.เด็กชาย วัชระ จันทะรินทร์
3.เด็กหญิง ภาวินี ปะวันนา
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย นนทการ ขนอ่อน
2.เด็กหญิง อภิญญา อินทร์ชื่น
3.เด็กหญิง นภสร พรมแดง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา

2. โรงเรียนชนะใช้กิจการ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย จักรพงศ์ ป้องนางชัย
2.เด็กชาย พยุงศักดิ์ จันทร์หอม
3.เด็กชาย ธาราเทพ ชาวสระใคร
1.นางสาว นฤมล ชาวกระเดียน
2.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย จักรพงศ์ ป้องนางชัย
2.เด็กชาย พยุงศักดิ์ จันทร์หอม
3.เด็กชาย ธาราเทพ ชาวสระใคร
1.นางสาว นฤมล ชาวกระเดียน
2.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ลินดา เนียมจิตร
2.เด็กหญิง ปณิศรา ทำพันธ์
3.เด็กหญิง อธิชา โภคพันธ์
1.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
2.นาง กรรณิการ์ มั่นชาติ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ลินดา เนียมจิตร
2.เด็กหญิง ปณิศรา ทำพันธ์
3.เด็กหญิง อธิชา โภคพันธ์
1.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
2.นาง กรรณิการ์ มั่นชาติ
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนวินท์ ช่วยสุข
2.เด็กชาย ภัทรพล มั่นชาติ
1.นาย ศราวุธ จรเดช
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิชาติ ยิ่งชาติ
2.เด็กชาย อภิวัตน์ แสงอรุณ
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภูบดี แสงกล้า
2.เด็กชาย อนุพงศ์ กันไชยชาติ
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ิอนัญตญา จันทร์รัตน์ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศิวตา เนียมจิตร
2.เด็กหญิง อริสา แก้วกรอง
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศิวตา เนียมจิตร
2.เด็กหญิง อริสา แก้วกรอง
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง แพรวพลอย บุญเพิ่ม
2.เด็กหญิง ดาราวรรณ ทำพันธ์
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง แพรวพลอย บุญเพิ่ม
2.เด็กหญิง ดาราวรรณ ทำพันธ์
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง วรรณพร สมเพชร
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ กายะชาติ
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง วรรณพร สมเพชร
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ กายะชาติ
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย จินดากร ปานประชาติ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อภิชญา ชื่นใจ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เขมจิรา สมเพชร 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง มานิตา พันโนฤทธิ์ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง มานิตา พันโนฤทธิ์ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เขมจิรา แสงเพ็ชร 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พีรภัทร กายะชาติ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วชิรวิทย์ ป้องเศร้า
2.เด็กชาย บุญเลิศ โภคพันธ์
3.เด็กชาย ทินกร ทำพันธ์
4.เด็กชาย กรพันธ์ นามวงษา
5.เด็กชาย นันทิพัฒน์ เนียมจิตร
6.เด็กชาย เอกสิทธิ์ โลหะลัก
1.นาย มานะ อำภาพันธ์
2.นาย อุดม รัตนบุรี
3.นาย นครชัย ประทุมชาติ
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วชิรวิทย์ ป้องเศร้า
2.เด็กชาย บุญเลิศ โภคพันธ์
3.เด็กชาย ทินกร ทำพันธ์
4.เด็กชาย กรพันธ์ นามวงษา
5.เด็กชาย นันทิพัฒน์ เนียมจิตร
6.เด็กชาย เอกสิทธิ์ โลหะลัก
1.นาย มานะ อำภาพันธ์
2.นาย อุดม รัตนบุรี
3.นาย นครชัย ประทุมชาติ
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วชิรวิทย์ ป้องเศร้า
2.เด็กชาย บุญเลิศ โภคพันธ์
3.เด็กชาย ทินกร ทำพันธ์
4.เด็กชาย กรพันธ์ นามวงษา
5.เด็กชาย นันทิพัฒน์ เนียมจิตร
6.เด็กชาย เอกสิทธิ์ โลหะลัก
1.นาย มานะ อำภาพันธ์
2.นาย อุดม รัตนบุรี
3.นาย นครชัย ประทุมชาติ
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐชิมา สงฆ์นางรอง
2.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
3.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
4.เด็กหญิง สุวิมล หวลคะนึง
5.เด็กหญิง พรนภา นวนแย้ม
6.เด็กหญิง ขวัญฤทัย นวนแย้ม
1.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
2.นาง กรรณิการ์ มั่นชาติ
3.นางสาว ผจงจิต โทวาท
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐชิมา สงฆ์นางรอง
2.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
3.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
4.เด็กหญิง สุวิมล หวลคะนึง
5.เด็กหญิง พรนภา นวนแย้ม
6.เด็กหญิง ขวัญฤทัย นวนแย้ม
1.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
2.นาง กรรณิการ์ มั่นชาติ
3.นางสาว ผจงจิต โทวาท
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐชิมา สงฆ์นางรอง
2.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
3.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
4.เด็กหญิง สุวิมล หวลคะนึง
5.เด็กหญิง พรนภา นวนแย้ม
6.เด็กหญิง ขวัญฤทัย นวนแย้ม
1.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
2.นาง กรรณิการ์ มั่นชาติ
3.นางสาว ผจงจิต โทวาท
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กฤษณะ เรืองเนตร
2.เด็กหญิง พรชนก นานวล
3.เด็กหญิง จิราพร วงเวียน
1.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
2.นาง กรรณิการ์ มั่นชาติ
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย กฤษณะ เรืองเนตร
2.เด็กหญิง พรชนก นานวล
3.เด็กหญิง จิราพร วงเวียน
1.นางสาว สำฤทธิ์ ศรีมงคล
2.นาง กรรณิการ์ มั่นชาติ
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พีรภัทร กายะชาติ 1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นภัทร โภคพันธ์
2.เด็กหญิง ปัทมาพร เนียมจิตร
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นภัทร โภคพันธ์
2.เด็กหญิง ปัทมาพร เนียมจิตร
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภิรมย์ จำพันธ์
2.เด็กหญิง จินตนา กองแก้ว
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภิรมย์ จำพันธ์
2.เด็กหญิง จินตนา กองแก้ว
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาง สมควร กลมพันธ์
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ไพรวรรณ เนียมจิตร
2.เด็กหญิง วิชุดา ไชย์พรมมี
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาย แผน โสดาโคตร
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ไพรวรรณ เนียมจิตร
2.เด็กหญิง วิชุดา ไชย์พรมมี
1.นาง นิตยา คำขาว
2.นาย แผน โสดาโคตร
373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธนภัทร ชาวสระใคร 1.นาง ผจงจิต โทวาท
731
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วรวุฒิ ประสงค์ 1.นาย แผน โสดาโคตร

3. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ผ่องพิลา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง ศรินยา ศรแก้ว
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ผ่องพิลา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง ศรินยา ศรแก้ว
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พนาดร สะเงินสิงห์
2.เด็กชาย รุ่งศักดิ์ วันศุกร์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมพล นุริตานนท์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พนาดร สะเงินสิงห์
2.เด็กชาย รุ่งศักดิ์ วันศุกร์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมพล นุริตานนท์
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธรรมนูญ ใชศักดิ์
2.เด็กหญิง อนันธิตา โพธิ์อุดม
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธรรมนูญ ใชศักดิ์
2.เด็กหญิง อนันธิตา โพธิ์อุดม
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ วิมาน
2.เด็กหญิง ปิยะภรณ์ มีพันธ์
1.นาง ปุณยุนช ยวนใจ
2.นาย สมพล นุริตานนท์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ วิมาน
2.เด็กหญิง ปิยะภรณ์ มีพันธ์
1.นาง ปุณยุนช ยวนใจ
2.นาย สมพล นุริตานนท์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ผดุงศักดิ์ จันทสมุทร
2.เด็กหญิง รจนารถ เอี่ยมทรัพย์
1.นาง ปุณยุนช ยวนใจ
2.นาย สมพล นุริตานนท์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ผดุงศักดิ์ จันทสมุทร
2.เด็กหญิง รจนารถ เอี่ยมทรัพย์
1.นาง ปุณยุนช ยวนใจ
2.นาย สมพล นุริตานนท์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อินทรา ระมาย
2.เด็กหญิง พลอยชมพู ประหา
1.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
2.นาง ไพบูรณ์ พูลเพิ่ม
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง เกษฤดี ภู่แย้ม 1.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อินทรา ระมาย
2.เด็กหญิง พลอยชมพู ประหา
1.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
2.นาง ไพบูรณ์ พูลเพิ่ม
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วนิชยา ระม้าย
2.เด็กหญิง จิตตราภรณ์ รสชาติ
3.เด็กหญิง เกษศิริ ชอบกล้า
1.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วนิชยา ระม้าย
2.เด็กหญิง จิตตราภรณ์ รสชาติ
3.เด็กหญิง เกษศิริ ชอบกล้า
1.นาง จิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์
2.นาย สมเพียร ตั้งมั่น
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง กฤตติยาพร กระแสโสม
2.เด็กหญิง จันทภา วันศรี
3.เด็กหญิง จารุพร สาระพล
1.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
2.นางสาว ฑิฆัมพร จันทะคำแพง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง กฤตติยาพร กระแสโสม
2.เด็กหญิง จันทภา วันศรี
3.เด็กหญิง จารุพร สาระพล
1.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
2.นางสาว ฑิฆัมพร จันทะคำแพง

4. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ประมุข แก้วดี
2.เด็กหญิง ปาลิตา พงษ์วัน
1.นาย นพดล อุตรักษ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย โชคทวี ปานประชาติ
2.เด็กหญิง อุไรวรรณ วรรณศรี
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วรพรต วิลา 1.นาย พนัส เทาศิริ
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สาธิต อ่อนทรวง 1.นาย พนัส เทาศิริ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วีระศักดิ์ เลียมเงิน 1.นาย พนัส เทาศิริ
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธีรพงศ์ คืนผล 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง รุ้งฟ้า จันทาทอง 1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กัลยาณี ยี่สุ่น 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุภัชญา ณะนิมิตร 1.นางสาว อุบล รัตนะ
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ชัยปรีชา นิสัยดี 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง รุ้งทิพย์ สุนา 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จินดาพร วิเวษ 1.นาย นพดล อุตรักษ์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อนุธิดา นาราช 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อาทิตยา ธรรมชาติ 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุริษา กายชาติ 1.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
337
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย วรากร วันคาร 1.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษณะพล ศิริรส
2.เด็กชาย ทวิศาล เพชรสุริยวงศ์
3.เด็กชาย ธนากร ประชัน
4.เด็กชาย ธนากร คืนผล
5.เด็กชาย พีระภัทร กายะชาติ
6.เด็กชาย มีชัย ผลจันทร์
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษณะพล ศิริรส
2.เด็กชาย ทวิศาล เพชรสุริยวงศ์
3.เด็กชาย ธนากร ประชัน
4.เด็กชาย ธนากร คืนผล
5.เด็กชาย พีระภัทร กายะชาติ
6.เด็กชาย มีชัย ผลจันทร์
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นาย ประไพร โสมสุพันธ์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อ่อนทรวง
2.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาร์ตรง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อ่อนทรวง
2.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
3.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาร์ตรง
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ จิตสม
2.เด็กหญิง ชฎาพร บุตรมณี
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ถือศร
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ จิตสม
2.เด็กหญิง ชฎาพร บุตรมณี
3.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ถือศร
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย พิสุทธิ์ เครือชัย
2.เด็กชาย เจนธรรม เขียวหอม
3.เด็กหญิง ณัฏฐนารา คำแก้ว
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นางสาว วาสนา คำแสนโคตร
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย พิสุทธิ์ เครือชัย
2.เด็กชาย เจนธรรม เขียวหอม
3.เด็กหญิง ณัฏฐนารา คำแก้ว
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นางสาว วาสนา คำแสนโคตร
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิญาดา เขียวอ่อน
2.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ ชนะชัย
1.นาง ลัคนา คณากรณ์
2.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จิญาดา เขียวอ่อน
2.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ ชนะชัย
1.นาง ลัคนา คณากรณ์
2.นางสาว สุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ปนัดดา ประสานทอง
2.เด็กหญิง สุปราณี สารศาสตร์
3.เด็กหญิง รัตติกาล ดวงพล
1.นางสาว วาสนา คำแสนโคตร
2.นาง เสวียน ไชยปัญญา
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ปนัดดา ประสานทอง
2.เด็กหญิง สุปราณี สารศาสตร์
3.เด็กหญิง รัตติกาล ดวงพล
1.นางสาว วาสนา คำแสนโคตร
2.นาง เสวียน ไชยปัญญา
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ชินวัตร แก้วมณี
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ดีแป้น
3.เด็กชาย นพดล สารศาสตร์
1.นาย พนัส เทาศิริ
27
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อรอนงค์ ใจบุญ
2.เด็กหญิง กุสุมา ระกำ
3.เด็กหญิง วรัญญา พาภักดี
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นาง ลัคนา คณากรณ์
27
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อรอนงค์ ใจบุญ
2.เด็กหญิง กุสุมา ระกำ
3.เด็กหญิง วรัญญา พาภักดี
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นาง ลัคนา คณากรณ์
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ดวงฤทัย มั่นเสริม
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ จินดาชาติ
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นางสาว อุบล รัตนะ
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ดวงฤทัย มั่นเสริม
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ จินดาชาติ
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นางสาว อุบล รัตนะ
50
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สดใส คูณสุข
2.เด็กหญิง สุรารักษ์ อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ กายชาติ
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
50
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สดใส คูณสุข
2.เด็กหญิง สุรารักษ์ อ่อนทรวง
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ กายชาติ
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วรฤทธิ์ จำมี
2.เด็กชาย อภิยุทธ อุภัยศรี
1.นาง ลัคนา คณากรณ์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สุธีร์ คูณสุข
2.เด็กชาย พิรชัช กายะชาติ
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ปฏิภาณ ลำนาญใส
2.เด็กชาย ราชวงศ์ กาสา
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ปรัตถกร กายชาติ
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กายะชาติ
3.เด็กหญิง นิรมัย เกตรัตน์
1.นาง จันทร์สร ศิริพันธ์
2.นาย นพดล อุตรักษ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ปรัตถกร กายชาติ
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กายะชาติ
3.เด็กหญิง นิรมัย เกตรัตน์
1.นาง จันทร์สร ศิริพันธ์
2.นาย นพดล อุตรักษ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ขวัญฤดี เทพพล
2.เด็กหญิง วรัญญา เขียวหอม
3.เด็กหญิง โสภิตรา โยตะสิงห์
4.เด็กหญิง โสภิตรา โยตะสิงห์
1.นาง เสวียน ไชยปัญญา
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ขวัญฤดี เทพพล
2.เด็กหญิง วรัญญา เขียวหอม
3.เด็กหญิง โสภิตรา โยตะสิงห์
4.เด็กหญิง โสภิตรา โยตะสิงห์
1.นาง เสวียน ไชยปัญญา
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ชาญณรงค์ พลสี 1.นางสาว สุทธินันท์ สวพันธ์ุโภคิน

5. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จรัสรวี นามขุน
2.เด็กหญิง ชญานิศ รูปงาม
3.เด็กหญิง ลักษณพร กิ่งบรรเทา
1.นาง สุดใจ ศรีประดิษฐ์
2.นาง นิยม ภูโท
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จรัสรวี นามขุน
2.เด็กหญิง ชญานิศ รูปงาม
3.เด็กหญิง ลักษณพร กิ่งบรรเทา
1.นาง สุดใจ ศรีประดิษฐ์
2.นาง นิยม ภูโท
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธนบุรินทร์ บรรเทา
2.เด็กชาย นิวัตน์ จรรยากรณ์
3.เด็กชาย วันชัย ผักใหม
1.นาง นิยม ภูโท
2.นาง สุดใจ ศรีประดิษฐ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ธนบุรินทร์ บรรเทา
2.เด็กชาย นิวัตน์ จรรยากรณ์
3.เด็กชาย วันชัย ผักใหม
1.นาง นิยม ภูโท
2.นาง สุดใจ ศรีประดิษฐ์
243
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อาทิตย์ ช่วยมิตร
2.เด็กชาย กฤษดา บุญพอ
3.เด็กชาย อมรเทพ หาญกลาง
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาย สมจิต ชาภักดี
243
หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อาทิตย์ ช่วยมิตร
2.เด็กชาย กฤษดา บุญพอ
3.เด็กชาย อมรเทพ หาญกลาง
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาย สมจิต ชาภักดี
250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พรสวรรค์ พรอินทร์
2.เด็กชาย สราวุธ กุจะพันธ์
3.เด็กหญิง ศศิธร วงษ์อนันต์
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาง สุจิตร นามบุตร
250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พรสวรรค์ พรอินทร์
2.เด็กชาย สราวุธ กุจะพันธ์
3.เด็กหญิง ศศิธร วงษ์อนันต์
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาง สุจิตร นามบุตร
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ธิอามาตย์
2.เด็กชาย ตะวัน ภูษา
1.นาย สมจิต ชาภักดี
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศรายุทธ บรรเทา
2.เด็กชาย เวหา ทาตะวัตร
1.นาย ชำนาญ ตั้งมั่น
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ฑิฆัมพร อำนวยสุข
2.เด็กชาย จักรพันธ์ ศรีน้ำอ้อม
1.นาย สมจิต ชาภักดี
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อภิเดช องอาจ
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศรีน้ำอ้อม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ วันทวี
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อภิเดช องอาจ
2.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศรีน้ำอ้อม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ วันทวี
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ชาญณรงค์ พรมเสนา
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุพล
3.เด็กชาย สุติพงษ์ ทำพันธ์
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ชาญณรงค์ พรมเสนา
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุพล
3.เด็กชาย สุติพงษ์ ทำพันธ์
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ไอลัดดา มีแววแสง 1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เบญญาภา แสนสุขใส 1.นาย ป้อง นามบุตร
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สีใส 1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กชกร วัตตะกุมาร 1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปรัชญานันท์ กัลยาชาติ 1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นงลักษ์ จันทร์ถอด 1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชาคริยา มูลทอง
2.เด็กหญิง สุธิดา บรรพบุตร
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ปิยะนันท์ โสช้าง 1.นาย ป้อง นามบุตร
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนกร แสวงนาม
2.เด็กหญิง ปิยะพร คุณละทิ
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
2.นาย นันทกฤษ กุมพันธ์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนกร แสวงนาม
2.เด็กหญิง ปิยะพร คุณละทิ
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
2.นาย นันทกฤษ กุมพันธ์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศตวรรษ กุจะพันธ์
2.เด็กหญิง ปาวีณา โมลาศรี
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
2.นาย นันทกฤษ กุมพันธ์
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศตวรรษ กุจะพันธ์
2.เด็กหญิง ปาวีณา โมลาศรี
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
2.นาย นันทกฤษ กุมพันธ์
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อนุชา สร้อยผาบ
2.เด็กชาย ศราวุธ เปลี่ยนกลาง
3.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อนุชา สร้อยผาบ
2.เด็กชาย ศราวุธ เปลี่ยนกลาง
3.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
2.เด็กหญิง อาทิตยา พรมด้วง
3.เด็กหญิง ปาจรีย์ ทุมทอง
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
2.เด็กหญิง อาทิตยา พรมด้วง
3.เด็กหญิง ปาจรีย์ ทุมทอง
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชาคริยา มูลทอง
2.เด็กหญิง สุธิดา บรรพบุตร
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย จักรี ไชยชนะ
2.เด็กชาย ไวกูรย์ ไชยพล
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
2.นาย นันทกฤษ กุมพันธ์
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย จักรี ไชยชนะ
2.เด็กชาย ไวกูรย์ ไชยพล
1.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
2.นาย นันทกฤษ กุมพันธ์

6. โรงเรียนบ้านจานเลียว
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ภูนิวัฒน์ สังทอง
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ ระยาย่อย
3.เด็กหญิง จารุวรรณ อุทธาธรณ์
1.นาง รัญจวน งามวิไล
2.นาง แหวน สุวรรณชาติ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ภูนิวัฒน์ สังทอง
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ ระยาย่อย
3.เด็กหญิง จารุวรรณ อุทธาธรณ์
1.นาง รัญจวน งามวิไล
2.นาง แหวน สุวรรณชาติ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ชธินาถ โภคะชาติ
2.เด็กหญิง สุรัสวราตรี ภักพวง
3.เด็กหญิง พีรดา พรมมะ
1.นาง แหวน สุวรรณชาติ
2.นาง รัญจวน งามวิไล
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ชธินาถ โภคะชาติ
2.เด็กหญิง สุรัสวราตรี ภักพวง
3.เด็กหญิง พีรดา พรมมะ
1.นาง แหวน สุวรรณชาติ
2.นาง รัญจวน งามวิไล
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปรีชา จันทร์ดี
2.เด็กชาย ภูมินทร์ แก้วแก่น
1.นาย ประกิต งามวิไล
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เอกราช ยอดพูน
2.เด็กชาย มานพ แสงแก้ว
1.นาย ประกิต งามวิไล
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย นนทกร กองร้อยอยู่
2.เด็กชาย ธนาคม สิทธิ
1.นาย ประกิต งามวิไล
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย เจษฎากรณ์ สายสี
2.เด็กชาย วิชิต ถาวร
3.เด็กหญิง พัทธนันท์ สายพงษ์
4.เด็กหญิง สุภาพร ลำภา
5.เด็กหญิง กัลยา พงษ์รัตนโสภณ
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1.เด็กชาย เจษฎากรณ์ สายสี
2.เด็กชาย วิชิต ถาวร
3.เด็กหญิง พัทธนันท์ สายพงษ์
4.เด็กหญิง สุภาพร ลำภา
5.เด็กหญิง กัลยา พงษ์รัตนโสภณ
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ดลยุตน์ วงศ์วรรณา
2.เด็กหญิง ณภัทร นิวาท
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นางสาว กรติกา มูลคำ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิรักษ์ จีระออน
2.เด็กหญิง ณิชาวรรณ เขาภูเขียว
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ แพงมา 1.นางสาว บุษราคัม จินาวัลย์
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุดา ชาลกุล 1.นางสาว บุษราคัม จินาวัลย์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อทิตยา ธรรมเจริญ
2.เด็กหญิง สุนิสา บัวงาม
1.นางสาว บุษราคัม จินาวัลย์
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ประพันธ์ แสนสุริยา 1.นาย วสันต์ นาคเสน
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง กัลย์สุดา ธรรมนิยม 1.นาย ศิริ สืบหล้า
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศุภชัย เสาสี 1.นาย ศิริ สืบหล้า
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ปรางทอฝัน พวงพันธ์ 1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ภูรินทร์ มณีกัลย์ 1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อภัสรา ทัณโท 1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิญาดา แก้วอุ่นเรือน
2.เด็กหญิง อรอุมา ลำภา
3.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญมานัด
1.นาง บรรจง พิลาภา
2.นางสาว อัฐถาพร คณาพัฒน์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธิญาดา แก้วอุ่นเรือน
2.เด็กหญิง อรอุมา ลำภา
3.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญมานัด
1.นาง บรรจง พิลาภา
2.นางสาว อัฐถาพร คณาพัฒน์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ สีดา
2.เด็กชาย จิราวุฒิ เถาว์คำ
3.เด็กหญิง อุมากร สีหาบุตร
1.นาง บรรจง พิลาภา
2.นางสาว อัฐถาพร คณาพัฒน์
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ สีดา
2.เด็กชาย จิราวุฒิ เถาว์คำ
3.เด็กหญิง อุมากร สีหาบุตร
1.นาง บรรจง พิลาภา
2.นางสาว อัฐถาพร คณาพัฒน์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ดลยุตน์ วงศ์วรรณา
2.เด็กหญิง ณภัทร นิวาท
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นางสาว กรติกา มูลคำ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อภิรักษ์ จีระออน
2.เด็กหญิง ณิชาวรรณ เขาภูเขียว
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี

7. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธมลวรรณ จันทจร 1.นาย ทองดี ชื่นตา
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง วรัทยา จำปารัตน์ 1.นาย ทองดี ชื่นตา
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ชลธิชา สิมพร 1.นาย ทองดี ชื่นตา
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศศิภา จำพันธ์
2.เด็กหญิง วรรณวิศา ธานี
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ศศิภา จำพันธ์
2.เด็กหญิง วรรณวิศา ธานี
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กนกวรรณ บานชื่น
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เนียมพันธ์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กนกวรรณ บานชื่น
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เนียมพันธ์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุทธิดา พรหมชาติ
2.เด็กหญิง สโรชา ยอดสิงห์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุทธิดา พรหมชาติ
2.เด็กหญิง สโรชา ยอดสิงห์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ฉัตรโชค โภคพันธ์
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ ถุงจันทร์
1.นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
2.นาง ละอองจิตร ศรีมันตะ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษดา แตะต้อง
2.เด็กหญิง นิตติยา ยอดศรี
1.นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
2.นาย จักรกฤษณ์ เทียมจิตร
751
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง วรรณภา วงศ์เลิศสุวรรณ
2.เด็กหญิง นราธิป นวนคำ
3.นาย ดนัยวุฒิ ศรฤทธิ์
4.นาย วัชรินทร์ ศิลาคำ
5.นาย ศรันท์ พิมพ์สระน้อย
1.นางสาว ยุวดี ฤาษี
2.นางสาว สุลัดดา ธงชัย
751
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง วรรณภา วงศ์เลิศสุวรรณ
2.เด็กหญิง นราธิป นวนคำ
3.นาย ดนัยวุฒิ ศรฤทธิ์
4.นาย วัชรินทร์ ศิลาคำ
5.นาย ศรันท์ พิมพ์สระน้อย
1.นางสาว ยุวดี ฤาษี
2.นางสาว สุลัดดา ธงชัย
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ฉัตรโชค โภคพันธ์
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ ถุงจันทร์
1.นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
2.นาง ละอองจิตร ศรีมันตะ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษดา แตะต้อง
2.เด็กหญิง นิตติยา ยอดศรี
1.นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
2.นาย จักรกฤษณ์ เทียมจิตร
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ นวลหอม
2.เด็กหญิง พนิดา อุ่นพันธ์
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
2.นาย วรปรัชญ์ นะวะคำ
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ นวลหอม
2.เด็กหญิง พนิดา อุ่นพันธ์
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
2.นาย วรปรัชญ์ นะวะคำ
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ณพิศร เชื้อชัย
2.เด็กหญิง นุชนารถ นวนคำ
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
2.นาย วรปรัชญ์ นะวะคำ
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ณพิศร เชื้อชัย
2.เด็กหญิง นุชนารถ นวนคำ
1.นางสาว ศิริรัตน์ ดวงเนตร
2.นาย วรปรัชญ์ นะวะคำ
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง วิชุดา นวนคำ 1.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง นันทริกา ครองยุทธ 1.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ระพีพัฒน์ รุ่งคำ
2.เด็กชาย กันตวิชญ์ สมเพ็ชร
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ มะนาศรี
1.นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
2.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ระพีพัฒน์ รุ่งคำ
2.เด็กชาย กันตวิชญ์ สมเพ็ชร
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ มะนาศรี
1.นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
2.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง แพรวา เพชรินทร์
2.เด็กหญิง วราภรณ์ เรืองเดช
3.เด็กหญิง อมลวรรณ์ ดอบุตร
1.นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
2.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง แพรวา เพชรินทร์
2.เด็กหญิง วราภรณ์ เรืองเดช
3.เด็กหญิง อมลวรรณ์ ดอบุตร
1.นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
2.ว่าที่ร้อยตรี จิราวรรณ วระพุฒ
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนา กล้าหาญ
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ คำทวี
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิกร เกตุพงษ์
2.เด็กชาย ศุภสิทธิ์ ระกำ
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีระเดช หอมหวาน
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ชัยพร
3.เด็กหญิง ทิพรดา อัตพันธ์
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
2.นาย ทองดี ชื่นตา
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุธิดา บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง สิริกัญญาวงศ์ ดวงภมร
3.เด็กหญิง รัชดาภรณ์ เชื้อหอม
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
2.นาย ทองดี ชื่นตา
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุธิดา บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง สิริกัญญาวงศ์ ดวงภมร
3.เด็กหญิง รัชดาภรณ์ เชื้อหอม
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
2.นาย ทองดี ชื่นตา
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธีระเดช หอมหวาน
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ชัยพร
3.เด็กหญิง ทิพรดา อัตพันธ์
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
2.นาย ทองดี ชื่นตา
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง คัทรินทร์ เกตุพงษ์ 1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล

8. โรงเรียนบ้านชำม่วง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธนกฤต พรมมาชาติ
2.เด็กชาย ทรงสิทธิ์ กิ่งวิชิต
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กฤษณลักษณ์ เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง เปรมฤทัย นะวะคำ
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
2.นาง มยุรี สมานพันธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กฤษณลักษณ์ เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง เปรมฤทัย นะวะคำ
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
2.นาง มยุรี สมานพันธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กหญิง ภัณฑิรา นะวะคำ
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กหญิง ภัณฑิรา นะวะคำ
1.นางสาว ภัคธินันท์ คำมุงคุล
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ไชยนิล 1.นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ภัณฑิรา ถิระโคตร 1.นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรพรรษา คำมุงคุล
2.เด็กหญิง พิชญานิน ตรีสา
1.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
2.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรพรรษา คำมุงคุล
2.เด็กหญิง พิชญานิน ตรีสา
1.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
2.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ประภาวิณี ครองยุทธ 1.นาง มยุรี สมานพันธ์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อภิญญา ศรีนาม 1.นาง มยุรี สมานพันธ์
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กชาย อภิศักดิ์ คำประเสริฐ
2.เด็กชาย ฐาปกรณ์ ต้นงอ
3.เด็กชาย ธนกร มวลสุข
4.เด็กชาย ศักดิ์ชัย ศรีผ่องใส
5.เด็กหญิง ชนัญชิตา ปิ่นคล้าย
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตตินันท์ กันยาพันธ์
2.เด็กชาย สิโรดม ว่องไว
3.เด็กชาย บริวัตร คำพันธ์
4.เด็กชาย บุรินทร์ พรมสว่าง
5.เด็กชาย ธวัชชัย บุญเพ็ง
6.เด็กชาย นวพล วรรณจู
1.นาย ชูสกุล คำขาว
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กิตตินันท์ กันยาพันธ์
2.เด็กชาย สิโรดม ว่องไว
3.เด็กชาย บริวัตร คำพันธ์
4.เด็กชาย บุรินทร์ พรมสว่าง
5.เด็กชาย ธวัชชัย บุญเพ็ง
6.เด็กชาย นวพล วรรณจู
1.นาย ชูสกุล คำขาว
2.นาย ปรีชา เป้ทุ่ง
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เรืองสมบัติ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กองแก้ว
3.เด็กหญิง ดวงฤดี พรมชาติ
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาง อีสยี ชาวนา
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองแต้ม
2.เด็กชาย มงคลกิตต์ ภาระผล
3.เด็กชาย ชัยประดิษฐ์ ดวงน้อย
1.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย สุริยา คำแน่น
2.เด็กหญิง สโรชา สีภูงา
3.เด็กหญิง ปริมปรีดา อารีเอื้อ
1.นาง อิสรีย์ ชาวนา
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เรืองสมบัติ
2.เด็กหญิง กุลธิดา กองแก้ว
3.เด็กหญิง ดวงฤดี พรมชาติ
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
2.นาง อีสยี ชาวนา

9. โรงเรียนบ้านโดนอาว
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ลักษิณา ขมหวาน 1.นาง พันทิพา ศรีสุข
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย นิด วันเจริญ
2.เด็กชาย อาทิตย์ ยอดสิงห์
3.เด็กชาย ชาญชัย วงมาเกษ
1.นาง สุภาพงษ์ ดวงดี
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย นิด วันเจริญ
2.เด็กชาย อาทิตย์ ยอดสิงห์
3.เด็กชาย ชาญชัย วงมาเกษ
1.นาง สุภาพงษ์ ดวงดี
2.นางสาว สุปรานี หาญจิต
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ นามอุทา
2.เด็กหญิง ญานิสา มาอินทร์
3.เด็กหญิง ภัทรนันท์ วันยอด
1.นาง อุราภรณ์ มิ่งสอน
2.นาง ดวงจิตร วังทอง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย พีรพัฒน์ นามอุทา
2.เด็กหญิง ญานิสา มาอินทร์
3.เด็กหญิง ภัทรนันท์ วันยอด
1.นาง อุราภรณ์ มิ่งสอน
2.นาง ดวงจิตร วังทอง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย คุณาวัฒน์ กาญจนะชาติ
2.เด็กชาย ธนวัตร สุตันตั้งใจ
1.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กฤษกร นามอุทา
2.เด็กหญิง นภัทร เนียมมูล
1.นาง บุญเรือน จันทร์พลงาม
2.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กฤษกร นามอุทา
2.เด็กหญิง นภัทร เนียมมูล
1.นาง บุญเรือน จันทร์พลงาม
2.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ทองพูน ไกรจักร์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ดาวใสย์
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ทองพูน ไกรจักร์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ดาวใสย์
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ดำรงพล เนตรน้อย
2.เด็กหญิง วิจิตรา กาลพันธ์
1.นาง นลินี ศรีนุเคราะห์
2.นาย สถาบัน แวววงค์
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ดำรงพล เนตรน้อย
2.เด็กหญิง วิจิตรา กาลพันธ์
1.นาง นลินี ศรีนุเคราะห์
2.นาย สถาบัน แวววงค์
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐกรณ์ บุญมาเรือง 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อาทิตย์ พันธ์แก่น 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤษติศักดิ์ ศิลาคำ 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง เดือนแรม แพงศรี 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
2.เด็กหญิง อรวรินทร์ โคสา
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
2.เด็กหญิง อรวรินทร์ โคสา
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง จินดารัตน์ หวนคนึง 1.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ชูเชื้อ 1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ไชยเดช 1.นาง ฉวีวรรณ เศรษฐวิบูลย์
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ธมลวรรณ จอมกลาง 1.นาง อารยา บุญโฮม
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุนิสา ศิริชนะ 1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ศศินา มาวิเลิศ 1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง วรรณวิสา เจือพันธ์ 1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญล้อม
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วจินดา
3.เด็กชาย สันติภาพ บุตดีแพง
4.เด็กชาย สุโข หวลคนึง
5.เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ หวลคนึง
1.นาย ชัยวัฒน์ จันพริ้ง
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
3.นาย จักราวุธ ศรีสุข
643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญล้อม
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วจินดา
3.เด็กชาย สันติภาพ บุตดีแพง
4.เด็กชาย สุโข หวลคนึง
5.เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ หวลคนึง
1.นาย ชัยวัฒน์ จันพริ้ง
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
3.นาย จักราวุธ ศรีสุข
643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญล้อม
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ แก้วจินดา
3.เด็กชาย สันติภาพ บุตดีแพง
4.เด็กชาย สุโข หวลคนึง
5.เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ หวลคนึง
1.นาย ชัยวัฒน์ จันพริ้ง
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
3.นาย จักราวุธ ศรีสุข
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กชาย ชัยพร คำดี
2.เด็กชาย ธนภัทร ป้องชนะ
3.เด็กชาย นันทวุฒิ แย้มทรัพย์
4.เด็กหญิง นารี หวลคะนึง
5.เด็กหญิง ปนิดา บุญเพิ่ม
1.นาย ชัยวัฒน์ จันพริ้ง
2.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กชาย ชัยพร คำดี
2.เด็กชาย ธนภัทร ป้องชนะ
3.เด็กชาย นันทวุฒิ แย้มทรัพย์
4.เด็กหญิง นารี หวลคะนึง
5.เด็กหญิง ปนิดา บุญเพิ่ม
1.นาย ชัยวัฒน์ จันพริ้ง
2.นางสาว พุทธิดา อินหงษา
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กิติชัย กงซุย
2.เด็กชาย วีรชน วงษ์ญาติ
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กชาย กิติชัย กงซุย
2.เด็กชาย วีรชน วงษ์ญาติ
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อรอนงค์ กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง สมฤดี กาญจนะชาติ
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นาง ศรุตา หนูจิตร
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อรอนงค์ กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง สมฤดี กาญจนะชาติ
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นาง ศรุตา หนูจิตร
25
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 1.เด็กชาย โยธิน พละศักดิ์
2.เด็กชาย วชิราวุธ ศรีภิรมย์
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นาง ศรุตา หนูจิตร
25
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 1.เด็กชาย โยธิน พละศักดิ์
2.เด็กชาย วชิราวุธ ศรีภิรมย์
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นาง ศรุตา หนูจิตร
29
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พัชรินทร์ วงษ์มาเกษ
2.เด็กหญิง รุ่งฟ้า หวลคนึง
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นาง ศรุตา หนูจิตร
29
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พัชรินทร์ วงษ์มาเกษ
2.เด็กหญิง รุ่งฟ้า หวลคนึง
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นาง ศรุตา หนูจิตร
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จันทร์จิรา เกยมาศ
2.เด็กหญิง ศิรินธร ไชยพิมพ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ อยู่หลง
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง จันทร์จิรา เกยมาศ
2.เด็กหญิง ศิรินธร ไชยพิมพ์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ อยู่หลง
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
109
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ติญา วันเจริญ
2.เด็กหญิง พรพิมล ยอดทรัพย์
3.เด็กหญิง จินดารัตน์ จิตโสม
1.นางสาว วรรณภาพร หอมจำปา
2.นางสาว สุชาดา เหมือนพร้อม
109
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ติญา วันเจริญ
2.เด็กหญิง พรพิมล ยอดทรัพย์
3.เด็กหญิง จินดารัตน์ จิตโสม
1.นางสาว วรรณภาพร หอมจำปา
2.นางสาว สุชาดา เหมือนพร้อม
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง กรรณิกา วิลา
2.เด็กหญิง ดารุณี พรมด้วง
3.เด็กหญิง นันทนาวดี ขมหวาน
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง กรรณิกา วิลา
2.เด็กหญิง ดารุณี พรมด้วง
3.เด็กหญิง นันทนาวดี ขมหวาน
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย สาธิต อโนพันธ์
2.เด็กหญิง กรนิภา แก้วไพรวัลย์
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย สาธิต อโนพันธ์
2.เด็กหญิง กรนิภา แก้วไพรวัลย์
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อชิรญาณ์ สมจิตร
2.เด็กหญิง กุลรัตน์ ทิพย์สมบัติ
3.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
4.เด็กหญิง สุพิชชา ผามะณี
5.เด็กหญิง วิลาวัณย์ มักสัน
6.เด็กหญิง อัมพิกา ดาราศาสตร์
7.เด็กหญิง ทัญธิดา วิลา
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
3.นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์

10. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ ถือผล 1.นาย ณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง กิตติพร สีดา
2.เด็กหญิง อริษา เทพศิริ
3.เด็กหญิง ประภาสิริ ทานุวัตร์
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นางสาว ขวัญฤดี เนียมพันธ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง กิตติพร สีดา
2.เด็กหญิง อริษา เทพศิริ
3.เด็กหญิง ประภาสิริ ทานุวัตร์
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นางสาว ขวัญฤดี เนียมพันธ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย มิ่งแมน ถือเครือ
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยชาติ
3.เด็กหญิง ธนาภา เจริญพร
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นางสาว ขวัญฤดี เนียมพันธ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย มิ่งแมน ถือเครือ
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยชาติ
3.เด็กหญิง ธนาภา เจริญพร
1.นาง เกศฎา สุขเสน
2.นางสาว ขวัญฤดี เนียมพันธ์

11. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กรัณยภาส พรมนต์
2.เด็กหญิง นันทิชา สุโสภา
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว นุชนภา ฉ่ำมณี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กรัณยภาส พรมนต์
2.เด็กหญิง นันทิชา สุโสภา
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว นุชนภา ฉ่ำมณี
751
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย อนุพงษ์ เชื้อเมฆ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ สุโสภา
3.เด็กหญิง ปภัสสร วงษ์ไชยพิพัฒน์
4.เด็กหญิง วีรวรรณ ไผ่เรือง
5.เด็กหญิง อภิสมัย สนิท
1.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
751
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย อนุพงษ์ เชื้อเมฆ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ สุโสภา
3.เด็กหญิง ปภัสสร วงษ์ไชยพิพัฒน์
4.เด็กหญิง วีรวรรณ ไผ่เรือง
5.เด็กหญิง อภิสมัย สนิท
1.นาย สมโภชน์ ยอดสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ นาคชาติ
2.เด็กชาย จิรพัฒน์ หลวงเดช
3.เด็กชาย อัณณพ มีพันธ์
1.นางสาว วรนุช ศรเพชร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ธีริศรา แก้วกอง
2.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ถือศร
3.เด็กหญิง วิชญาดา เพชรสุริยวงศ์
1.นาง สอิ้ง เพชรสุริยวงศ์
2.นาง รจนา แก้วกำไร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง ธีริศรา แก้วกอง
2.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ถือศร
3.เด็กหญิง วิชญาดา เพชรสุริยวงศ์
1.นาง สอิ้ง เพชรสุริยวงศ์
2.นาง รจนา แก้วกำไร
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ระกำ 1.นางสาว ยุวเรศ ขุขันธ์เขต
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง คณิตา ปัญญะชาติ 1.นางสาว ยุวเรศ ขุขันธ์เขต
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ชาลิสา ประสิทธิ์ 1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง วรรณภา มิชัย 1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ เพชรสุริยวงศ์ 1.นางสาว ยุวเรศ ขุขันธ์เขต
603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธนธรณ์ ทรงแก้ว 1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ขวัญฤดี ครองพันธ์ 1.นางสาว ยุวเรศ ขุขันธ์เขต
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พรธิตา นิราพันธ์ 1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ปิณิดา วันศรี 1.นาง อัษฎา ปุ่นโพธ์
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง นภสร ภักพวง 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อันดามัน นิลเพชร 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรพิมล ภักดีจุ 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง เกวลี หอมคำ 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุวันนี มาศศรี
2.เด็กหญิง วรรณิสา ภูพะมูล
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุวันนี มาศศรี
2.เด็กหญิง วรรณิสา ภูพะมูล
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรแก้ว 1.นาย ทองสุข แถมศิริ
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
2.เด็กชาย มนัชการณ์ เทียบเปรียบ
3.เด็กชาย กวีวัฒน์ คูณสุข
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ต้นนที สีเทา
2.เด็กชาย มนัชการณ์ เทียบเปรียบ
3.เด็กชาย กวีวัฒน์ คูณสุข
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
5
คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง น้ำฝน วันศุกร์
2.เด็กหญิง อาทิติยา กงจ้อย
1.นางสาว กรวรรณ นามวงษ์
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ทวิ ปัญชาติ
2.เด็กชาย ธนกฤต วิลัย
1.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ทวิ ปัญชาติ
2.เด็กชาย ธนกฤต วิลัย
1.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปัญญา มีพันธ์
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ โภคพันธ์
3.เด็กชาย ธีรพัฒน์ สิทธิพันธ์
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เกิดเทศ
5.เด็กชาย ประวีร์ บุตรอุดม
6.เด็กชาย สิรภัทร์ ลาพันธ์
1.นาย สมลักษณ์ รัตนพันธ์
2.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
3.นาง กัญญารัตน์ จันทะเสน
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปัญญา มีพันธ์
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ โภคพันธ์
3.เด็กชาย ธีรพัฒน์ สิทธิพันธ์
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เกิดเทศ
5.เด็กชาย ประวีร์ บุตรอุดม
6.เด็กชาย สิรภัทร์ ลาพันธ์
1.นาย สมลักษณ์ รัตนพันธ์
2.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
3.นาง กัญญารัตน์ จันทะเสน
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ปัญญา มีพันธ์
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ โภคพันธ์
3.เด็กชาย ธีรพัฒน์ สิทธิพันธ์
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เกิดเทศ
5.เด็กชาย ประวีร์ บุตรอุดม
6.เด็กชาย สิรภัทร์ ลาพันธ์
1.นาย สมลักษณ์ รัตนพันธ์
2.นางสาว ฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์
3.นาง กัญญารัตน์ จันทะเสน
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จิระศักดิ์ ทองอ่อน
2.เด็กชาย สาทร ชูคำ
3.เด็กชาย นันทวุฒิ ชูคำ
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย จิระศักดิ์ ทองอ่อน
2.เด็กชาย สาทร ชูคำ
3.เด็กชาย นันทวุฒิ ชูคำ
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ

12. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง เฟื่องฟ้า สีใส 1.นางสาว รัชนูญ มูลคำ
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ทัศนัย วงค์ประเมษฐ
2.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ไผ่เลี้ยง
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พีระพัฒน์ กาศรี
2.เด็กหญิง ชลธิชา บุญเหลือ
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ป้อมเพชร น้อยแจง
2.เด็กหญิง สริตา ชินวงษ์
1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย นครินทร์ นามโคตร 1.นาย จตุพงศ์ สาบุตร

13. โรงเรียนบ้านโนนเปือย
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พรเทพ หงษ์สุวรรณ
2.เด็กหญิง อรวรรณยา ชัยสอน
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พรเทพ หงษ์สุวรรณ
2.เด็กหญิง อรวรรณยา ชัยสอน
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อัษฐาพร แสงงาม
2.เด็กหญิง พจมาน จันทร์อินทร์
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย อัษฐาพร แสงงาม
2.เด็กหญิง พจมาน จันทร์อินทร์
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย อธิปไตย ภูมลี
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ธนรัฐ ชัยมาตร
2.เด็กชาย กฤษฎา คำหมาย
3.เด็กชาย ศุภวัฒน์ ภูโสภา
4.เด็กชาย ณัฐพล กองทอง
5.เด็กชาย ไชยเฉลิม นิลเนตร
6.เด็กชาย ภานุพงศ์ เครือแก้ว
1.นาย สมัย ศรีพอ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง รุ่งฤดี พระประฐม
2.เด็กหญิง นรากร พระประฐม
3.เด็กหญิง นิติยา ราชโสภา
1.นาง ธนิดา ยอดจันทร์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย รัฐพล คำมล
2.เด็กชาย วรายุทธ อรรคบุตร
3.เด็กหญิง เนตรนภา คำมล
1.นาง ธนิดา ยอดจันทร์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย จิรวัฒน์ จินาวัลย์
2.เด็กชาย ประพัฒน์พงษ์ ยุพา
1.นาย อักษรนันท์ อนันต์
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ดนุพร ปริโยทัย
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ชัยเมือง
1.นาย สมัย ศรีพอ
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศราวุฒิ พันธ์ท้าว 1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วรรณิดา เทพกัน 1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1.เด็กชาย พิทยา ยุทธพันธ์ 1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย คมเพชร นามโคตร
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ชอบกล้า
1.นาง รัตนา ศรีพอ
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศราวุทธ พันธ์ท้าว
2.เด็กชาย อัษฐากร แสงงาม
3.เด็กชาย จิรเดช ด้วงโสภา
1.นาย ธนบัตร พรมมาสุข

14. โรงเรียนบ้านปะทาย

15. โรงเรียนบ้านผือ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย อดิศร ย่อมพันธ์
2.เด็กชาย ปาราเมศ มั่นพุด
3.เด็กชาย ธนานพ วงษ์กะสาร
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง จิรภิญญา พันผา
2.เด็กหญิง อรอุมา อินทองชู
3.เด็กหญิง ศิโรรัตน์ รัตนะ
1.นาง ระวีวรรณ แววดี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐพร ยาน้ำคำ
2.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วิโรจน์ สีมา
2.เด็กหญิง สุจิรา วรรณเพ็ญ
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
2.นาง พิสมัย ทองโพธิืศรี
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง โชติกา หงส์สุวรรณ 1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จันทร์ฒิมา ขันสัง
2.เด็กหญิง รัชฎา ทะโท
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วิชุดาพร กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง นงคราญ คุณนาบาล
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
2.เด็กชาย นรินธรณ์ เวชการ
3.เด็กชาย ศราวุฒิ พุดทา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ตะวัน ศรีสวย
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ ทองจำรูน
3.เด็กชาย อภิเชษฐ์ รัตนะ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ยอดโพธิ์ 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศรัญญา อ่วมอิ่ม 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุวรรณี ขันทอง 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ นวนกลิ่น 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย อนุชิต อ่อนทรวง 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง อนุวรรณ จำปานันท์ 1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
2.เด็กชาย ประกาศิต ยอดพูน
3.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีอุุทุมพร
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
5.เด็กชาย เมธพนธ์ อะโนนาม
6.เด็กชาย ณัฐพล ยอดโพธิ์
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ คุณนาบาล
8.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีบุรี
9.เด็กหญิง สุภาวดี ยอดพูน
10.เด็กหญิง อรจันทร์ ขุนทอง
11.เด็กหญิง เบญญาภา สายโน
12.เด็กหญิง มัทนา ศรีอุทุมพร
13.เด็กหญิง อนุวรรณ ยี่สุ่นหอม
14.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ วรรณทวี
15.เด็กหญิง กุลวรา หวังก่อกลาง
16.เด็กหญิง สุนารี ศรีสวย
17.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิต
18.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
19.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาสศรี
20.เด็กหญิง วิดารัตน์ สุนประโคน
21.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
22.เด็กหญิง ศุภาพิชย์ หงษ์สุวรรณ
23.เด็กหญิง ลธิตา วันพุฒ
24.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงห์
25.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
26.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ยอดจารย์
27.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงตา
28.เด็กหญิง นิยาพร โภคพันธ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
4.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
5.นาย บัวผัน กุลบุตร
6.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ปาฑิตา บัวแย้ม 1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สุดารัตน์ อรรถวัน 1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อารีรัตน์ โสชัย 1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
2.เด็กชาย นรินธรณ์ เวชการ
3.เด็กชาย ศราวุฒิ พุดทา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จันทร์ฒิมา ขันสัง
2.เด็กหญิง รัชฎา ทะโท
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง วิชุดาพร กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง นงคราญ คุณนาบาล
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ตะวัน ศรีสวย
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ ทองจำรูน
3.เด็กชาย อภิเชษฐ์ รัตนะ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐพร ยาน้ำคำ
2.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
2.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย วิโรจน์ สีมา
2.เด็กหญิง สุจิรา วรรณเพ็ญ
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
2.นาง พิสมัย ทองโพธิืศรี
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
2.เด็กชาย ประกาศิต ยอดพูน
3.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีอุุทุมพร
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
5.เด็กชาย เมธพนธ์ อะโนนาม
6.เด็กชาย ณัฐพล ยอดโพธิ์
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ คุณนาบาล
8.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีบุรี
9.เด็กหญิง สุภาวดี ยอดพูน
10.เด็กหญิง อรจันทร์ ขุนทอง
11.เด็กหญิง เบญญาภา สายโน
12.เด็กหญิง มัทนา ศรีอุทุมพร
13.เด็กหญิง อนุวรรณ ยี่สุ่นหอม
14.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ วรรณทวี
15.เด็กหญิง กุลวรา หวังก่อกลาง
16.เด็กหญิง สุนารี ศรีสวย
17.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิต
18.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
19.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาสศรี
20.เด็กหญิง วิดารัตน์ สุนประโคน
21.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
22.เด็กหญิง ศุภาพิชย์ หงษ์สุวรรณ
23.เด็กหญิง ลธิตา วันพุฒ
24.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงห์
25.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
26.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ยอดจารย์
27.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงตา
28.เด็กหญิง นิยาพร โภคพันธ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
4.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
5.นาย บัวผัน กุลบุตร
6.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
2.เด็กชาย ประกาศิต ยอดพูน
3.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีอุุทุมพร
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
5.เด็กชาย เมธพนธ์ อะโนนาม
6.เด็กชาย ณัฐพล ยอดโพธิ์
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ คุณนาบาล
8.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีบุรี
9.เด็กหญิง สุภาวดี ยอดพูน
10.เด็กหญิง อรจันทร์ ขุนทอง
11.เด็กหญิง เบญญาภา สายโน
12.เด็กหญิง มัทนา ศรีอุทุมพร
13.เด็กหญิง อนุวรรณ ยี่สุ่นหอม
14.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ วรรณทวี
15.เด็กหญิง กุลวรา หวังก่อกลาง
16.เด็กหญิง สุนารี ศรีสวย
17.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิต
18.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
19.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาสศรี
20.เด็กหญิง วิดารัตน์ สุนประโคน
21.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
22.เด็กหญิง ศุภาพิชย์ หงษ์สุวรรณ
23.เด็กหญิง ลธิตา วันพุฒ
24.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงห์
25.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
26.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ยอดจารย์
27.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงตา
28.เด็กหญิง นิยาพร โภคพันธ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
4.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
5.นาย บัวผัน กุลบุตร
6.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
2.เด็กชาย ประกาศิต ยอดพูน
3.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีอุุทุมพร
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
5.เด็กชาย เมธพนธ์ อะโนนาม
6.เด็กชาย ณัฐพล ยอดโพธิ์
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ คุณนาบาล
8.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีบุรี
9.เด็กหญิง สุภาวดี ยอดพูน
10.เด็กหญิง อรจันทร์ ขุนทอง
11.เด็กหญิง เบญญาภา สายโน
12.เด็กหญิง มัทนา ศรีอุทุมพร
13.เด็กหญิง อนุวรรณ ยี่สุ่นหอม
14.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ วรรณทวี
15.เด็กหญิง กุลวรา หวังก่อกลาง
16.เด็กหญิง สุนารี ศรีสวย
17.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิต
18.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
19.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาสศรี
20.เด็กหญิง วิดารัตน์ สุนประโคน
21.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
22.เด็กหญิง ศุภาพิชย์ หงษ์สุวรรณ
23.เด็กหญิง ลธิตา วันพุฒ
24.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงห์
25.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
26.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ยอดจารย์
27.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงตา
28.เด็กหญิง นิยาพร โภคพันธ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
4.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
5.นาย บัวผัน กุลบุตร
6.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
2.เด็กชาย ประกาศิต ยอดพูน
3.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีอุุทุมพร
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
5.เด็กชาย เมธพนธ์ อะโนนาม
6.เด็กชาย ณัฐพล ยอดโพธิ์
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ คุณนาบาล
8.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีบุรี
9.เด็กหญิง สุภาวดี ยอดพูน
10.เด็กหญิง อรจันทร์ ขุนทอง
11.เด็กหญิง เบญญาภา สายโน
12.เด็กหญิง มัทนา ศรีอุทุมพร
13.เด็กหญิง อนุวรรณ ยี่สุ่นหอม
14.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ วรรณทวี
15.เด็กหญิง กุลวรา หวังก่อกลาง
16.เด็กหญิง สุนารี ศรีสวย
17.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิต
18.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
19.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาสศรี
20.เด็กหญิง วิดารัตน์ สุนประโคน
21.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
22.เด็กหญิง ศุภาพิชย์ หงษ์สุวรรณ
23.เด็กหญิง ลธิตา วันพุฒ
24.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงห์
25.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
26.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ยอดจารย์
27.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงตา
28.เด็กหญิง นิยาพร โภคพันธ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
4.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
5.นาย บัวผัน กุลบุตร
6.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
2.เด็กชาย ประกาศิต ยอดพูน
3.เด็กชาย นพรัตน์ ศรีอุุทุมพร
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
5.เด็กชาย เมธพนธ์ อะโนนาม
6.เด็กชาย ณัฐพล ยอดโพธิ์
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ คุณนาบาล
8.เด็กชาย ภัทรพงษ์ ศรีบุรี
9.เด็กหญิง สุภาวดี ยอดพูน
10.เด็กหญิง อรจันทร์ ขุนทอง
11.เด็กหญิง เบญญาภา สายโน
12.เด็กหญิง มัทนา ศรีอุทุมพร
13.เด็กหญิง อนุวรรณ ยี่สุ่นหอม
14.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ วรรณทวี
15.เด็กหญิง กุลวรา หวังก่อกลาง
16.เด็กหญิง สุนารี ศรีสวย
17.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิต
18.เด็กหญิง อัจฉรารัตน์ เปรียบเทียบ
19.เด็กหญิง จินดารัตน์ มาสศรี
20.เด็กหญิง วิดารัตน์ สุนประโคน
21.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
22.เด็กหญิง ศุภาพิชย์ หงษ์สุวรรณ
23.เด็กหญิง ลธิตา วันพุฒ
24.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงห์
25.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
26.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ยอดจารย์
27.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงตา
28.เด็กหญิง นิยาพร โภคพันธ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
3.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
4.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
5.นาย บัวผัน กุลบุตร
6.นาง ไพบูลย์ โพธิวัฒน์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วีรภัทร ศิริเนาว์
2.เด็กชาย วิทวัฒน์ เจริญตาม
1.นาย บัวผัน กุลบุตร

16. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธนเทพ ครองพันธ์
2.เด็กหญิง นันทิดา สีบุญ
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นางสาว สังวาลย์ นามแดง
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ธนเทพ ครองพันธ์
2.เด็กหญิง นันทิดา สีบุญ
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นางสาว สังวาลย์ นามแดง
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ศิวกร วงษ์ทอง
2.เด็กชาย ศุฑลวัฒน์ บุญเพิ่ม
1.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัฐภูมิ ปานประชาติ
2.เด็กหญิง ธนิดา คุพันธ์
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาง จินตนา นุริตานนท์
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย รัฐภูมิ ปานประชาติ
2.เด็กหญิง ธนิดา คุพันธ์
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาง จินตนา นุริตานนท์
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤตพล มีพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทราริณี ปานประชาติ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กฤตพล มีพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทราริณี ปานประชาติ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย จิรายุ ครองเมือง
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ศรีมาศ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สังวาลย์ นามแดง
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย จิรายุ ครองเมือง
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ศรีมาศ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สังวาลย์ นามแดง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ไชยศรีษะ 1.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เมินดี 1.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจโชติ
2.เด็กชาย ชินกร เขียวหอม
3.เด็กชาย เภตรานนท์ วันเจริญ
4.เด็กหญิง วริศรา ปานประชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
6.เด็กหญิง ชุติกานต์ คาทวงค์
1.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
2.นาง ทศมาส สำโรง
3.นางสาว นันท์นภัทร ประพานศรี
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจโชติ
2.เด็กชาย ชินกร เขียวหอม
3.เด็กชาย เภตรานนท์ วันเจริญ
4.เด็กหญิง วริศรา ปานประชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
6.เด็กหญิง ชุติกานต์ คาทวงค์
1.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
2.นาง ทศมาส สำโรง
3.นางสาว นันท์นภัทร ประพานศรี
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจโชติ
2.เด็กชาย ชินกร เขียวหอม
3.เด็กชาย เภตรานนท์ วันเจริญ
4.เด็กหญิง วริศรา ปานประชาติ
5.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
6.เด็กหญิง ชุติกานต์ คาทวงค์
1.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
2.นาง ทศมาส สำโรง
3.นางสาว นันท์นภัทร ประพานศรี
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
3.เด็กหญิง ปนัดดา ผาสุข
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว นันท์นภัทร ประพานศรี
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
3.เด็กหญิง ปนัดดา ผาสุข
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว นันท์นภัทร ประพานศรี
68
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อนุสรา ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ ครองพันธ์
3.เด็กหญิง พิชชาภา อ่อนหอม
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
68
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อนุสรา ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ ครองพันธ์
3.เด็กหญิง พิชชาภา อ่อนหอม
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย วิสสณุ ครองพันธ์
2.เด็กชาย ฐิติวุฒน์ ครองเมือง
3.เด็กชาย อรรถพล พระสว่าง
1.นาง มณีวรรณ บุญทศ
2.นาง สุวิมล มันทราช
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย วิสสณุ ครองพันธ์
2.เด็กชาย ฐิติวุฒน์ ครองเมือง
3.เด็กชาย อรรถพล พระสว่าง
1.นาง มณีวรรณ บุญทศ
2.นาง สุวิมล มันทราช
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง เมธาวี พงษ์สุระ
2.เด็กหญิง โสรยา บุญทอง
3.เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร ปานประชาติ
1.นาง พนิตตา จันมา
2.นาง สุวิมล มันทราช
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง เมธาวี พงษ์สุระ
2.เด็กหญิง โสรยา บุญทอง
3.เด็กหญิง ศรัณย์ภัทร ปานประชาติ
1.นาง พนิตตา จันมา
2.นาง สุวิมล มันทราช
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ เสาร์ไล
2.เด็กหญิง กนิษฐา เอี่ยมสะอาด
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ เสาร์ไล
2.เด็กหญิง กนิษฐา เอี่ยมสะอาด
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุข

17. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย พนมพร แสงแดง
2.เด็กชาย พงศกร ถ้วนครบ
1.นางสาว กันตินันท์ เคารพ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย จิรายุทธ สำราญอินทร์
2.เด็กชาย พงษ์อนันต์ ดวงมาลา
3.เด็กชาย วีระชัย เนียมคำ
1.นาง รำไพ ประวัน
2.นาง ลำดวน อ่อนทรวง
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย จิรายุทธ สำราญอินทร์
2.เด็กชาย พงษ์อนันต์ ดวงมาลา
3.เด็กชาย วีระชัย เนียมคำ
1.นาง รำไพ ประวัน
2.นาง ลำดวน อ่อนทรวง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กชาย อัมพร ศิลาคำ 1.นาง เจรียน ซึมรัมย์
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ทิพวรรณ เสนาพันธ์ 1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง กาญจนา อ่อนทรวง 1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุวนัน ทองแกะ 1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุริตา องอาจ 1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนิตย์ เฮงแก้ว
2.เด็กหญิง ศรสวรรค์ แสงพันธ์ุตา
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว เกษรา นวนชื่น
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนิตย์ เฮงแก้ว
2.เด็กหญิง ศรสวรรค์ แสงพันธ์ุตา
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว เกษรา นวนชื่น
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภานุพงศ์ ถ้วนครบ
2.เด็กหญิง ขวัญพิชา กิ่งแก้ว
1.นาง ทิวาวรรณ วันดี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ไตรภพ
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ นามประกาย
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาง รัตนา ศรีสังข์
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง วริษา บุญมา
2.เด็กหญิง พิชญาภา อ่อนทรวง
1.นาย ถาวร ยี่สุน
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อรอุมา ทองแกะ
2.เด็กหญิง วิชุดา เวกสูงเนิน
3.เด็กหญิง จันทร์ทิรา ศรีหาบุตร
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาย บุญส่ง ก่อแก้ว
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อรอุมา ทองแกะ
2.เด็กหญิง วิชุดา เวกสูงเนิน
3.เด็กหญิง จันทร์ทิรา ศรีหาบุตร
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาย บุญส่ง ก่อแก้ว
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย รชานนท์ พวงเกษ
2.เด็กชาย ภูวฤทธิ์ ประสงค์
3.เด็กชาย จิณณวัตร สำราญอินทร์
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1.เด็กชาย รชานนท์ พวงเกษ
2.เด็กชาย ภูวฤทธิ์ ประสงค์
3.เด็กชาย จิณณวัตร สำราญอินทร์
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ไตรภพ
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ นามประกาย
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาง รัตนา ศรีสังข์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภาคภูมิ แสนทำพล
2.เด็กหญิง จันทร์ธิรา ศรีหาบุตร
3.เด็กหญิง วัชรี ศิลาคำ
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ภาคภูมิ แสนทำพล
2.เด็กหญิง จันทร์ธิรา ศรีหาบุตร
3.เด็กหญิง วัชรี ศิลาคำ
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน

18. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พุทธคุณ จีนพันธ์
2.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ วงค์ไชยา
3.เด็กชาย ณัฐกรณ์ บุญพอ
1.นางสาว เพ็ญนี จุลพล
2.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย พุทธคุณ จีนพันธ์
2.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ วงค์ไชยา
3.เด็กชาย ณัฐกรณ์ บุญพอ
1.นางสาว เพ็ญนี จุลพล
2.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง นันทิกานต์ ทำจันทร์
2.เด็กหญิง พิชราพร กันทอง
3.เด็กหญิง โสรญา แทนหอม
1.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
2.นางสาว จิตนภา สารีบุตร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง นันทิกานต์ ทำจันทร์
2.เด็กหญิง พิชราพร กันทอง
3.เด็กหญิง โสรญา แทนหอม
1.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
2.นางสาว จิตนภา สารีบุตร
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ชัยรัตน์ โสช้าง
2.เด็กชาย กิตติพงศ์ คำทรัพย์
1.นางสาว เสาวนีย์ เจริญรักษ์
2.นางสาว ศิริมา สาเทียน
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 1.เด็กชาย ชัยรัตน์ โสช้าง
2.เด็กชาย กิตติพงศ์ คำทรัพย์
1.นางสาว เสาวนีย์ เจริญรักษ์
2.นางสาว ศิริมา สาเทียน
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วรรณชัย โม่บุตร
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พุ่มพล
1.นาย บุญมา ปุญญา
2.นาย ชัชวาลย์ งามล้วน
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วรรณชัย โม่บุตร
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พุ่มพล
1.นาย บุญมา ปุญญา
2.นาย ชัชวาลย์ งามล้วน
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศราวุฒิ แทนหอม
2.เด็กหญิง พิมพ์กานต์ พาลี
1.นาย บุญมา ปุญญา
2.นาย ชัชวาลย์ งามล้วน
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ศราวุฒิ แทนหอม
2.เด็กหญิง พิมพ์กานต์ พาลี
1.นาย บุญมา ปุญญา
2.นาย ชัชวาลย์ งามล้วน
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วีระวัฒน์ ไชยปัดสา
2.เด็กชาย วีระวุฒิ ไชยปัดสา
1.นางสาว อณิษฐา ค่อมบุญ
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ณัฐวุธ แทนหอม
2.เด็กชาย ขวัญชัย เทียนอ่อน
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย คุณานนต์ แทนหอม
2.เด็กชาย ถนอมทรัพย์ สาเทียน
1.นาย อิทธิพล ทองเพชร
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ยุภาวดี พุ่มพล 1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ธนภัทร พุ่มพล 1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จิราภรณ์ แก้วธรรม 1.นาง เพ็ญประภา ตั้งมั่น
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง สุธาสินี บัวชม 1.นาย โผน ธรรมทวี

19. โรงเรียนบ้านสามเส้า
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จันจิรา นาคใหญ่
2.เด็กหญิง นิชชากรณ์ นาคคำ
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง จริยานุช แอกทอง
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิมภิกา นารี
2.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2.นางสาว จิราวรรณ กันทอง
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พิมภิกา นารี
2.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ดา คำทรัพย์
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2.นางสาว จิราวรรณ กันทอง
25
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก นาคใหญ่
2.เด็กหญิง ศศิธร วันแพง
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2.นางสาว จิราวรรณ กันทอง
25
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก นาคใหญ่
2.เด็กหญิง ศศิธร วันแพง
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2.นางสาว จิราวรรณ กันทอง
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อาทิตยา วันแพง
2.เด็กหญิง นันทิชา ขันตี
1.นางสาว จิราวรรณ กันทอง
2.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง อาทิตยา วันแพง
2.เด็กหญิง นันทิชา ขันตี
1.นางสาว จิราวรรณ กันทอง
2.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สิริยากร นาคคำ
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ นาคคำ
3.เด็กหญิง นันทิดา นาคชัย
4.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ นาคยอง
5.เด็กหญิง ชไมพร ศรีโยทา
6.เด็กหญิง ณัฐธิกานต์ เต็มจิตร
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว สวนิต บุญลี
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ภควัต นาคยิ้ม
2.เด็กชาย วิรัตน์ ทิศชาติ
1.นาง นงคราญ จันทุมา
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ธีระพัฒน์ สุนทะมาศ
2.เด็กชาย ชนะศักดิ์ ชัยนา
3.เด็กหญิง ศศิกานต์ นาคใหญ่
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อารีย์ยา เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง พลอยพรรณ สมเพ็ชร
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ดาริกา แสงสุวรรณ 1.นาย สุเพียบ นาคคำ
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง พรนิภา จันทารมณ์
2.เด็กหญิง รัตนาวดี แสงจันทร์
1.นาง สังวาล วารสุข
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง สุนันท์ ส้มหวาน 1.นาง จริยานุช แอกทอง
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ถิรวิทย์ นาคยอง 1.นางสาว สวนิต บุญลี
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สารกิจ นาคเขียว 1.นางสาว สวนิต บุญลี
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วิชัยยุทธ นาคชัย 1.นางสาว สวนิต บุญลี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นรากูล นาคคำ
2.เด็กหญิง โกลันยา วันดอน
1.นาง จริยานุช แอกทอง
2.นาง ลำใย เหลืองงาม
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย นรากูล นาคคำ
2.เด็กหญิง โกลันยา วันดอน
1.นาง จริยานุช แอกทอง
2.นาง ลำใย เหลืองงาม
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กริชชัย พุ่มพล
2.เด็กหญิง ชญานิน แก้วพวงดี
1.นาง จริยานุช แอกทอง
2.นางสาว วรรณนิศา นาคใหญ่
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กชาย โชคชัย นาคยอง
2.เด็กหญิง รัตติกาล ชนะวงค์
3.เด็กหญิง ปรารถนา ทำจันทร์
4.เด็กหญิง มัณฑนา องอาจ
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ธะนะสิทธิ์
1.นาง สังวาล วารสุข
2.นาง ลำใย เหลืองงาม
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศศินา โคตรทิพย์ 1.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่
603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สุรเกียรติ นาคใหญ่ 1.นางสาว นฤมล โสดาโคตร
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ประพิชญา เสียงเสนาะ 1.นางสาว นฤมล โสดาโคตร
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นาคชัย 1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง นันธิดา จิตรบรรเทิง 1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร 1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง พรชิตา นาคยอง 1.นาย นันทวุฒิ กองแก้ว
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ธันย์ชนก เปาป่า
2.เด็กหญิง ภารดา ยาเคน
3.เด็กหญิง อรอุมา แช่มชื่น
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ธันย์ชนก เปาป่า
2.เด็กหญิง ภารดา ยาเคน
3.เด็กหญิง อรอุมา แช่มชื่น
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นาคอ่อน
2.เด็กชาย อรรถพล นาคเขียว
3.เด็กชาย ดวงฤทธิ์ ดอกพอง
4.เด็กชาย ดวงเด่น เทียนเพ็ชร
5.เด็กหญิง เบญจพิศ มูลา
6.เด็กหญิง ชลธิชา แสงกล้า
1.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
2.นาง จริยานุช แอกทอง
3.นาง ลำใย เหลืองงาม
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นาคอ่อน
2.เด็กชาย อรรถพล นาคเขียว
3.เด็กชาย ดวงฤทธิ์ ดอกพอง
4.เด็กชาย ดวงเด่น เทียนเพ็ชร
5.เด็กหญิง เบญจพิศ มูลา
6.เด็กหญิง ชลธิชา แสงกล้า
1.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
2.นาง จริยานุช แอกทอง
3.นาง ลำใย เหลืองงาม
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ติวานนท์ แก่นลา
2.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ นาคยอง
3.เด็กชาย ธนากร สิงขร
4.เด็กชาย ทรัพย์เจริญ มุ่งมาตร
5.เด็กชาย อนุชา จันขะ
6.เด็กชาย นภาศักดิ์ มูลคำ
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง สุพรรณษา พุ่มพล 1.นางสาว สุวิภา ภูหัวไร่
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย คฑาวุฒิ เนืองชาติ
2.เด็กชาย สิงหา บริสุทธิ์
3.เด็กหญิง สุมิตรา นาคใหญ่
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง พัชรี ทองแม้น
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กชาย คฑาวุฒิ เนืองชาติ
2.เด็กชาย สิงหา บริสุทธิ์
3.เด็กหญิง สุมิตรา นาคใหญ่
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง พัชรี ทองแม้น
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย นิรุธ มณีสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ภูมิพันธ์
3.เด็กหญิง ณัฐริกา ปิ่นเกิด
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง พัชรี ทองแม้น
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กชาย นิรุธ มณีสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ชญาภรณ์ ภูมิพันธ์
3.เด็กหญิง ณัฐริกา ปิ่นเกิด
1.นางสาว กาญจนวรรณ สีหะวงษ์
2.นาง พัชรี ทองแม้น
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย เป็นต่อ เขียวไสว
2.เด็กหญิง ปนัดดา พลหาญ
1.นางสาว วรรณนิศา นาคใหญ่
2.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย กริชชัย พุ่มพล
2.เด็กหญิง ชญานิน แก้วพวงดี
1.นาง จริยานุช แอกทอง
2.นางสาว วรรณนิศา นาคใหญ่
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กชาย โชคชัย นาคยอง
2.เด็กหญิง รัตติกาล ชนะวงค์
3.เด็กหญิง ปรารถนา ทำจันทร์
4.เด็กหญิง มัณฑนา องอาจ
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ธะนะสิทธิ์
1.นาง สังวาล วารสุข
2.นาง ลำใย เหลืองงาม
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นาคอ่อน
2.เด็กชาย อรรถพล นาคเขียว
3.เด็กชาย ดวงฤทธิ์ ดอกพอง
4.เด็กชาย ดวงเด่น เทียนเพ็ชร
5.เด็กหญิง เบญจพิศ มูลา
6.เด็กหญิง ชลธิชา แสงกล้า
1.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
2.นาง จริยานุช แอกทอง
3.นาง ลำใย เหลืองงาม
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง จันจิรา นาคใหญ่
2.เด็กหญิง นิชชากรณ์ นาคคำ
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง จริยานุช แอกทอง
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย เป็นต่อ เขียวไสว
2.เด็กหญิง ปนัดดา พลหาญ
1.นางสาว วรรณนิศา นาคใหญ่
2.นางสาว ศิราณี ยืนหาญ
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง สิริยากร นาคคำ
2.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ นาคคำ
3.เด็กหญิง นันทิดา นาคชัย
4.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ นาคยอง
5.เด็กหญิง ชไมพร ศรีโยทา
6.เด็กหญิง ณัฐธิกานต์ เต็มจิตร
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว สวนิต บุญลี

20. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 1.เด็กชาย ไชยสิทธิ์ คำกิง
2.เด็กชาย ณัฐพล ผาโท
3.เด็กชาย นิพกร ถนอม
4.เด็กชาย กฤษภาพร จันทกุล
5.นาย ธนากร งามศิริ
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1.เด็กชาย สรศักดิ์ ทุ่มพัฒน์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อินขุนทศ
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1.เด็กชาย สันธยา สงสาร
2.เด็กชาย สุชานันท์ นัยพัฒน์
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เกียรติภูมิ อุ่นจิตร
2.เด็กชาย อนันตชัย สีดาน้อย
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ วงค์ใหญ่
2.เด็กชาย กิตติชัย บัวพันธ์
3.เด็กชาย คุณานนท์ หนสาย
4.เด็กชาย ทักษพร จิตรแสวง
5.เด็กชาย ธีระเดช สักกุณี
6.เด็กชาย อนุชา เทียมจิตร
1.นาย สมศรี สายสุพรรณ
2.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
3.นาง นุชนาถ พิมอักษร
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ วงค์ใหญ่
2.เด็กชาย กิตติชัย บัวพันธ์
3.เด็กชาย คุณานนท์ หนสาย
4.เด็กชาย ทักษพร จิตรแสวง
5.เด็กชาย ธีระเดช สักกุณี
6.เด็กชาย อนุชา เทียมจิตร
1.นาย สมศรี สายสุพรรณ
2.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
3.นาง นุชนาถ พิมอักษร
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ วงค์ใหญ่
2.เด็กชาย กิตติชัย บัวพันธ์
3.เด็กชาย คุณานนท์ หนสาย
4.เด็กชาย ทักษพร จิตรแสวง
5.เด็กชาย ธีระเดช สักกุณี
6.เด็กชาย อนุชา เทียมจิตร
1.นาย สมศรี สายสุพรรณ
2.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
3.นาง นุชนาถ พิมอักษร
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย สนทยา สุดสุข 1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มั่นจิตร
2.เด็กหญิง ปวริศา ศรีสะอาด
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มั่นจิตร
2.เด็กหญิง ปวริศา ศรีสะอาด
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง กฤติกา โทวาท
3.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มั่นจิตร
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง จิตนา สุระเสน
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วิทยา อนันต์
2.เด็กชาย วรวิทย์ ประเสริฐ
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กหญิง กฤติกา โทวาท
3.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มั่นจิตร
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง จิตนา สุระเสน
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 1.เด็กชาย วินัย ปริโยทัย
2.เด็กชาย ศรายุทธ ทองคับ
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ชยธร แก้วคำ 1.นาย เสกสรร ธรรมบุตร
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง วิลาวรรณ ไชยรัตน์ 1.นาย เสกสรร ธรรมบุตร
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง เพ็ญนภา แก้วคำ 1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง จิราภา คอระอุด 1.นาย สมกาญจน์ คำภา
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง ปนัดดา สว่าง 1.นาย อินทวา นันทะสาร
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง อรพิน ศรีพันธ์ 1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
731
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ประเสริฐพร พิมสาลา 1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ทัพไท เวียงสมุทร
2.เด็กหญิง เอื้อมพร คำโสภา
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ทัพไท เวียงสมุทร
2.เด็กหญิง เอื้อมพร คำโสภา
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เอกพล ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิง เมขลา กันนอก
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1.เด็กชาย เอกพล ไชยสิทธิ์
2.เด็กหญิง เมขลา กันนอก
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชญานนท์ ลาพันธ์
2.เด็กหญิง พัชราภา ไชยชนะ
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
2.นางสาว ณัพฐอร คำเสน
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ชญานนท์ ลาพันธ์
2.เด็กหญิง พัชราภา ไชยชนะ
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
2.นางสาว ณัพฐอร คำเสน
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 1.เด็กหญิง จิตรานุช สายสุนา 1.นาย เกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ก้องเกียรติ รัตนวรรณ
2.เด็กหญิง พิยดา เงินทอง
3.เด็กหญิง ชลธิชา ผ่องแผ้ว
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1.เด็กชาย ก้องเกียรติ รัตนวรรณ
2.เด็กหญิง พิยดา เงินทอง
3.เด็กหญิง ชลธิชา ผ่องแผ้ว
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ เบิดสูง
2.เด็กหญิง อภิสรา นารีจันทร์
3.เด็กหญิง เกษแก้ว ศรีใส
4.เด็กหญิง พรพิมล สักกุณี
5.เด็กหญิง จีรภา ดวงจันทร์
6.เด็กหญิง ธาริตา บุตรสืบสาย
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
3.นางสาว รวมพร ไชยภักดี
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ เบิดสูง
2.เด็กหญิง อภิสรา นารีจันทร์
3.เด็กหญิง เกษแก้ว ศรีใส
4.เด็กหญิง พรพิมล สักกุณี
5.เด็กหญิง จีรภา ดวงจันทร์
6.เด็กหญิง ธาริตา บุตรสืบสาย
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
3.นางสาว รวมพร ไชยภักดี
13
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ เบิดสูง
2.เด็กหญิง อภิสรา นารีจันทร์
3.เด็กหญิง เกษแก้ว ศรีใส
4.เด็กหญิง พรพิมล สักกุณี
5.เด็กหญิง จีรภา ดวงจันทร์
6.เด็กหญิง ธาริตา บุตรสืบสาย
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
3.นางสาว รวมพร ไชยภักดี
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง พัชรดา อุ่นจิตร
2.เด็กหญิง ชลธิชา กันหาเรือง
3.เด็กหญิง ปาริฉัตร ทองสุทธิ์
1.นาง จินตนา สุระเสน
2.นางสาว สุพัฒตรา เครือบุตร
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1.เด็กหญิง พัชรดา อุ่นจิตร
2.เด็กหญิง ชลธิชา กันหาเรือง
3.เด็กหญิง ปาริฉัตร ทองสุทธิ์
1.นาง จินตนา สุระเสน
2.นางสาว สุพัฒตรา เครือบุตร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง เพชณิชา พรมคุณ
2.เด็กหญิง กุญรัตน์ ทุ่มพัฒน์
3.เด็กหญิง กุลยา มาลัย
1.นาง จินตนา สุระเสน
2.นางสาว สุพัฒตรา เครือบุตร
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง เพชณิชา พรมคุณ
2.เด็กหญิง กุญรัตน์ ทุ่มพัฒน์
3.เด็กหญิง กุลยา มาลัย
1.นาง จินตนา สุระเสน
2.นางสาว สุพัฒตรา เครือบุตร
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พรลภัส พิมสาลา 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สลับศรี 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พิมพ์สุดา แก้วคำ
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ไชยสิทธิ์
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1.เด็กหญิง พิมพ์สุดา แก้วคำ
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ ไชยสิทธิ์
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กนกวรรณ พุฒพวง
2.เด็กหญิง วิชุดา ไชยสิทธิ์
3.เด็กหญิง อารีญา หงษ์สุวรรณ์
1.นาย สำรวย ชื่่นใจ
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1.เด็กหญิง กนกวรรณ พุฒพวง
2.เด็กหญิง วิชุดา ไชยสิทธิ์
3.เด็กหญิง อารีญา หงษ์สุวรรณ์
1.นาย สำรวย ชื่่นใจ
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นะรื่นรัมย์
2.เด็กหญิง บัณฑิตา สายไชยสาน
3.เด็กหญิง ญาณิศา ศรีใส
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นะรื่นรัมย์
2.เด็กหญิง บัณฑิตา สายไชยสาน
3.เด็กหญิง ญาณิศา ศรีใส
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
2.นาง นุชนาถ พิมอักษร
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง กัลยาณี กันตรง 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
239
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง 1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว

21. โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1.เด็กหญิง ธัญรัตน์ จิตรวงค์ 1.ส.ต.ต. วริวุฒิ จันทกรณ์
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 1.เด็กชาย เกริกพล สุทธิ
2.เด็กชาย ธวัฒชัย เสาร์หงษ์
3.เด็กชาย ทิชากร สิทธิยา
1.ร.ต.ต. สังเวียน แสนแสง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1.เด็กหญิง กมลนิตย์ พลทัน
2.เด็กหญิง วิยดา สิทธิยา
3.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ศรเพ็ชร
1.ด.ต.หญิง เรณู ทองเลิศ